English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ
- Đơn vị quản lý: Trường Đai học Nông lâm

- Mã ngành: 7620202

- Tên chương trình đào tạo: LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ

- CHUẨN ĐẦU RA:

Kiến thức:

- Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và pháp luật phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

- Có đủ kiến thức về khoa học cơ bản, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có trình độ cơ bản về Tin học và sử dụng được một số phần mềm chuyên ngành.

- Có trình độ Anh văn B1 hoặc tương đương.

- Có chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

- Nắm vững kiến thức cơ sở ngành về sinh thái và môi trường, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế và quy hoạch cảnh quan đô thị, Thực vật đô thị, Đất lâm nghiệp, Thống kê ứng dụng trong Lâm nghiệp, Khí tượng thủy văn, Đo đạc, Di truyền … để đảm bảo kiến thức cho học các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu và tiếp thu các công nghệ mới.

- Nắm vững kiến thức ngành về: Sản xuất cây giống và trồng cây đô thị, quy hoạch cảnh quan đô thị, Thiết kế không gian xanh đô thị, Kinh tế phát triển, Xây dựng và quản lý dự án, Kinh doanh quản lý nông trại và dịch vụ nông thôn ... phù hợp với yêu cầu thị trường lao động trong lĩnh vực khoa học lâm nghiệp. Thiết kế, xây dựng và triển khai các hoạt động về cảnh quan đô thị. Nắm vững cơ sở khoa học để xây dựng, quản lý, phát triển cảnh quan và phát triển lâm nghiệp đô thị có hiệu quả.

Kỹ năng:

Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Xây dựng, thực hiện, tư vấn và chuyển giao thiết kế, quy hoạch cảnh quan, các quy trình sản xuất và gây trồng các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế và sinh thái cao đảm bảo chức năng trồng rừng cảnh quan phù hợp với mục đích trồng cây lục hóa cụ thể ( đường phố, công viên, trường học, cơ quan nhà nước, trang trí nội thất bằng cây xanh…) thiết kế, bố trí, trồng, chăm sóc hợp lý đảm bảo tính bền vững, đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của thực tiễn phát triển đô thị và nhu cầu con người.

+ Quản lý các cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác về lĩnh vực Lâm nghiệp và cảnh quan đô thi.

+ Biết ứng dụng linh hoạt các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ cao trong sản xuất cây trồng lâm nghiệp, cây trồng lục hóa và thích ứng ứng với biến đổi khí hậu.

+ Tổ chức sản xuất, bảo quản, khai thác lâm đặc sản và tổ chức kinh doanh các sản phẩm về Lâm nghiệp ở quy mô sản xuất hàng hóa.

+ Xây dựng, thực hiện và quản lý các đề án, dự án, chương trình trong lĩnh vực Lâm nghiệp và cảnh quan đô thi.

+ Có kỹ năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Kỹ năng mềm:

+ Xây dựng, thực hiện và quản lý kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho cá nhân, nhóm và tập thể.

+ Làm việc độc lập và làm việc nhóm: chủ động và tự tin trong nghiên cứu, hoạt động chuyên môn; Quản lý, thúc đẩy mọi người làm việc đạt hiệu quả.

+ Giao tiếp và quan hệ công chúng: Sử dụng các phương pháp và nghệ thuật giao tiếp, đàm phán phù hợp với các đối tác liên quan đến công việc.

Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

- Chịu khó học hỏi, cần cù nghiêm túc và trung thực trong công việc, có thái độ yêu nghề và cầu tiến.

- Có tính hòa đồng, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác về lĩnh vực Lâm nghiệp, cảnh quan đô thi; Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; Các cơ quan nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Lâm nghiệp trong và ngoài nước.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ sau đại học trong và ngoài nước.

- Có khả năng tự học nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

NGÀNH LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ

(Ban hành kèm theo quyết định số: 220/QĐ-ĐHH  ngày 18  tháng 02  năm 2014

của  Giám đốc Đại học Huế)

 

      Mã số ngành:              52620202

      Loại hình đào tạo:    Chính quy

      Đơn vị đào tạo:           Trường Đại học Nông Lâm

 

1.      Mục tiêu đào tạo:

Kiến thức:

- Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và pháp luật phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

- Có đủ kiến thức về khoa học cơ bản, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có trình độ cơ bản về Tin học và sử dụng được một số phần mềm chuyên ngành.

- Có trình độ Anh văn B1 hoặc tương đương.

- Có chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

- Nắm vững kiến thức cơ sở ngành về sinh thái và môi trường, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế và quy hoạch cảnh quan đô thị, Thực vật đô thị, Đất lâm nghiệp, Thống kê ứng dụng trong Lâm nghiệp, Khí tượng thủy văn, Đo đạc, Di truyền … để đảm bảo kiến thức cho học các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu và tiếp thu các công nghệ mới.

- Nắm vững kiến thức ngành về: Sản xuất cây giống và trồng cây đô thị, quy hoạch cảnh quan đô thị, Thiết kế không gian xanh đô thị, Kinh tế phát triển, Xây dựng và quản lý dự án, Kinh doanh quản lý nông trại và dịch vụ nông thôn ... phù hợp với yêu cầu thị trường lao động trong lĩnh vực khoa học lâm nghiệp. Thiết kế, xây dựng và triển khai các hoạt động về cảnh quan đô thị. Nắm vững cơ sở khoa học để xây dựng, quản lý, phát triển cảnh quan và phát triển lâm nghiệp đô thị có hiệu quả.

Kỹ năng:

Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Xây dựng, thực hiện, tư vấn và chuyển giao thiết kế, quy hoạch cảnh quan, các quy trình sản xuất và gây trồng các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế và sinh thái cao đảm bảo chức năng trồng rừng cảnh quan phù hợp với mục đích trồng cây lục hóa cụ thể ( đường phố, công viên, trường học, cơ quan nhà nước, trang trí nội thất bằng cây xanh…) thiết kế, bố trí, trồng, chăm sóc hợp lý đảm bảo tính bền vững, đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của thực tiễn phát triển đô thị và nhu cầu con người.

+ Quản lý các cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác về lĩnh vực Lâm nghiệp và cảnh quan đô thi.

+ Biết ứng dụng linh hoạt các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ cao trong sản xuất cây trồng lâm nghiệp, cây trồng lục hóa và thích ứng ứng với biến đổi khí hậu.

+ Tổ chức sản xuất, bảo quản, khai thác lâm đặc sản và tổ chức kinh doanh các sản phẩm về Lâm nghiệp ở quy mô sản xuất hàng hóa.

+ Xây dựng, thực hiện và quản lý các đề án, dự án, chương trình trong lĩnh vực Lâm nghiệp và cảnh quan đô thi.

+ Có kỹ năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Kỹ năng mềm:

+ Xây dựng, thực hiện và quản lý kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho cá nhân, nhóm và tập thể.

+ Làm việc độc lập và làm việc nhóm: chủ động và tự tin trong nghiên cứu, hoạt động chuyên môn; Quản lý, thúc đẩy mọi người làm việc đạt hiệu quả.

+ Giao tiếp và quan hệ công chúng: Sử dụng các phương pháp và nghệ thuật giao tiếp, đàm phán phù hợp với các đối tác liên quan đến công việc.

Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

- Chịu khó học hỏi, cần cù nghiêm túc và trung thực trong công việc, có thái độ yêu nghề và cầu tiến.

- Có tính hòa đồng, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác về lĩnh vực Lâm nghiệp, cảnh quan đô thi; Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; Các cơ quan nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Lâm nghiệp trong và ngoài nước.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ sau đại học trong và ngoài nước.

- Có khả năng tự học nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

2. Ni dung chương trình đào tạo:

TT

Học phần

Tổng số tín chỉ

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

46

I

Lí luận chính trị

10

1

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lê nin 1

2

2

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lê nin 2

3

3

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

II

Giáo dục Thể chất

 

III

Giáo dục Quốc phòng

 

IV

Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên, công nghệ & Môi trường

36

5

Hóa học

3

6

Hóa phân tích

2

7

Sinh học đại cương

3

8

Di truyền học

2

9

Thực vật học

2

10

Toán cao cấp

3

11

Xác suất thống kê

3

12

Tin học đại cương

2

13

Anh văn 1

3

14

Anh văn 2

2

15

Anh văn 3

2

16

Hình học hoạ hình

2

17

Vẽ mĩ thuật

3

18

Thống kế ứng dụng trong lâm nghiệp

2

 

Khoa học xã hội và nhân văn  (chọn 02 trong 04 tín chỉ)

2

19

Xã hội học đại cương

2

20

Pháp luật đại cương

2

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

82

I

Kiến thức cơ sở ngành

22

 

Các học phần bắt buộc

16

21

Sinh lí thực vật

3

22

Nhập môn kiến trúc cảnh quan

2

23

Thổ nhưỡng đại cương

2

24

Thực vật đô thị

2

25

Sinh thái cảnh quan

2

26

Ứng dụng Autocad trong thiết kế cảnh quan

3

27

Đánh giá tác động môi trường trong quy hoạch  cảnh quan

2

28

Các học phần tự chọn (chọn 6TC trong 14 TC)

6

29

Sức bền vật liệu

2

30

Ứng dụng 3ds.Max và Photoshop trong thiết kế cảnh quan

2

31

Vật liệu cảnh quan

2

32

Hệ thống thông tin địa lí (GIS) và Viễn thám

2

33

Kỹ thuật trồng hoa thảo đô thị

2

34

Trắc địa

2

35

Đa dạng sinh học

2

II

Kiến thức ngành

38

 

Các học phần bắt buộc

29

36

Khí tượng học

2

37

Pháp luật và chính sách lâm Nghiệp

2

38

Nguyên lí quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình

3

39

Quy hoạch du lịch sinh thái

2

40

Quy hoạch cảnh quan đô thị

2

41

Kỹ thuật chọn, tạo và nhân giống cây đô thị

2

42

Vườn ươm cây đô thị

2

43

Kỹ thuật hoa viên , cây cảnh

3

44

Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị

3

45

Sâu bệnh hại cây đô thị

3

46

Thiết kế cảnh quan cây xanh

2

47

Quy hoạch không gian xanh đô thị

3

 

Các học phần tự chọn (chọn 09 trong 18 tín chỉ dưới đây)

09

48

Rừng và môi trường

2

49

Đồ án thiết kế cảnh quan cây xanh đường phố

2

50

Đồ án thiết kế vườn - công viên

2

51

Đồ án quy hoạch không gian xanh đô thị

3

52

Kỹ thuật trồng cây trong nội thất

2

53

Kỹ thuật gây trồng hoa lan

2

54

Cây cảnh non bộ

2

55

Kỹ thuật trồng và duy trì thảm cỏ

3

III

Kiến thức bổ trợ

06

56

Phương pháp tiếp cận khoa học

2

57

Kỹ năng mềm

2

58

Xây dựng và quản lí dự án

2

IV

Thực tập rèn nghề

06

59

Tiếp cận nghề  Lâm nghiệp đô thị

2

60

Thao tác nghề Lâm nghiệp đô thị

2

61

Thực tế nghề  Lâm nghiệp đô thị

2

V

Khóa luận tốt nghiệp Lâm nghiệp đô thị

10

 

Tống số kiến thức toàn khóa

128

 

Liên kết
×