English   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / QUẢN LÝ GIÁO DỤC
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Sư phạm

- Mã ngành: 7140114

- Tên chương trình đào tạo: QUẢN LÝ GIÁO DỤC

- Chuẩn đầu ra:

1. Kiến thức

  -  Có kiến thức cơ bản về Tâm lý học và Giáo dục học; kiến thức về lý luận và phương pháp dạy học Tâm lý học và Giáo dục học ở các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.

  -  Có kiến thức cơ bản về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học.

2. Kỹ năng

  -  Có kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học bộ môn Tâm lý học và Giáo dục học trong nhà trường, các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản.

 

  -  Có kỹ năng tổ chức các hoạt động nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học; kỹ năng ứng dụng những thành tựu của Tâm lý học và Giáo dục học vào thực tiễn xã hội.

-  Có kỹ năng tư vấn và tham vấn tâm lý cho người học các cấp và cho các đối tượng khác trong xã hội; kỹ năng tổ chức các hoạt động xã hội.

  -  Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tuyên truyền và vận động quần chúng trong lĩnh vực giáo dục, công tác đoàn thể và công tác xã hội.

3. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

  -  Giảng dạy Tâm lý học và Giáo dục học tại trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

  -  Cán bộ nghiên cứu tại các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ quan đoàn thể xã hội cần sử dụng hoặc có liên quan đến các kiến thức Tâm lý học và Giáo dục học.

 

  -  Tham gia các hoạt động có ứng dụng kiến thức Tâm lý học và Giáo dục học.Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×