English   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Sư phạm

- Mã ngành: 7140215

- Tên chương trình đào tạo: SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

- Chuẩn đầu ra:

1. Kiến thức
- Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật nông nghiệp và hiểu biết sâu về nguyên lý của các quy trình kỹ thuật sản xuất, bảo quản và chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản.
- Có kiến thức về lý luận dạy học công nghệ; hiểu biết chương trình và thực tiễn dạy học môn Công nghệ 10 ở trường trung học phổ thông.
2. Kỹ năng
- Có khả năng thiết kế bài giảng, tổ chức cho người học làm việc tập thể và học tập theo nhóm.
- Có kỹ năng thực hành, đảm nhận được công việc ở các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư tại các địa phương và ở các viện nghiên cứu về kỹ thuật nông nghiệp.
- Có khả năng trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp ở địa phương.
- Biết cách tiếp cận khoa học nông nghiệp để góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn của giáo dục và sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp ở địa phương.Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×