English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / SƯ PHẠM ĐỊA LÝ
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Sư phạm

- Mã ngành: 7140219

- Tên chương trình đào tạo: SƯ PHẠM ĐỊA LÝ

- CHUẨN ĐẦU RA:

1.  Kiến thức
- Nắm vững bản chất đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của khoa học địa lý.
- Nắm vững những tri thức cơ bản của địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội (đại cương, thế giới, Việt Nam và địa phương)
- Hiểu biết đúng đắn mối quan hệ giữa tự nhiên và kinh tế, giữa con người với môi trường và sự phát triển bền vững.
2. Kỹ năng
- Có kỹ năng giải thích được các hiện tượng địa lý tự nhiên, các quá trình kinh tế xã hội đề cập đến trong chương trình phổ thông.
- Có kỹ năng khảo sát, nghiên cứu địa lý địa phương phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập địa lý và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.
- Có kỹ năng áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện dạy học hiện đại vào các quá trình dạy học địa lý ở các trường phổ thông của nước ta, nâng cao chất lượng dạy học địa lý.- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC  

NGÀNH  SƯ PHẠM ĐỊA LÝ

(Ban hành kèm  theo quyết định số 767/QĐ-ĐTĐH ngày 30 tháng 5 năm 2013

của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm).

 

Mã số ngành đào tạo:        52140219

Loại hình đào tạo:            Chính quy

Đơn vị đào tạo:                  Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân khoa học ngành Địa lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Nắm vững các kiến thức về địa lý cơ bản và phương pháp giảng dạy Địa lý ở trường Trung học phổ thông. Có khả năng giảng dạy các kiến thức địa lý cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng chương trình phân ban cũng như chuyên ban phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Trung học phổ thông hiện nay.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

1.2.2. Về kiến thức

-  Hiểu biết rõ ràng về bản chất đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của khoa học địa lý. Nắm vững những tri thức địa lý cơ bản có quan hệ tới các hiện tượng, các quá trình tự nhiên.

-  Nắm vững kiến thức cơ bản về địa lý kinh tế - xã hội đại cương, địa lý kinh tế - xã hội của các vùng, các quốc gia trên thế giới và cả ở Việt Nam.

-  Hiểu đúng đắn mối quan hệ giữa tự nhiên và kinh tế, giữa con người với môi trường và sự phát triển bền vững.

-  Hiểu rõ chủ trương đổi mới phương pháp dạy học ở các cấp học, bậc học của Đảng và Nhà nước hiện nay.

-  Nắm vững được lý luận dạy học cơ bản, tiếp cận được các phương pháp dạy học hiện đại.

1.2.3. Về kỹ năng

-  Có khả năng giải thích được các hiện tượng địa lý tự nhiên, các quá trình kinh tế - xã hội đề cập đến trong chương trình trung học phổ thông.

-  Có khả năng áp dựng các phương pháp tiên tiến và phương tiện dạy học hiện đại vào các quá trình dạy học địa lý ở các trường phổ thông trung học của nước ta, nâng cao chất lượng dạy học địa lý.

-  Có khả năng nghiên cứu tìm hiểu tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực, địa phương phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập địa lý và thực tiến phát triển kinh tế - xã hội.

-  Có kỹ năng sư phạm, khả năng vận dụng những hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp vào việc dạy học địa lý ở các trường phổ thông trung học.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá:130 đơn vị tín chỉ (ĐVTC)

            (không tính phần kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).

4. Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo quy định chung về công tác tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thang điểm: 10 và thực hiện việc chuyển điểm theo quy chế 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Nội dung chương trình

 

 STT

Mã học phần

Tên học phần

Số ĐVTC

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

41

I

 

Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

 

CNML1012

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1

2

 

CNML1023

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2

3

 

CNML1032

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

CNML1043

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

II

 

Khoa học tự nhiên

7

 

TINS1853

Tin học

3

 

TOAN1972

Toán cao cấp

2

 

DIAS1102

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

III

 

Khoa học xã hội & nhân văn

12

 

DIAS1112

Kinh tế học đại cương

2

 

TLGD1892

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD-ĐT

2

 

TLGD1852

Tâm lý học 1

2

 

TLGD1862

Tâm lý học 2

2

 

TLGD1872

Giáo dục học 1

2

 

TLGD1882

Giáo dục học 2

2

IV

 

Kiến thức nghiệp vụ

3

 

DIAS1173

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

3

V

 

Ngoại ngữ chuyên ngành

2

 

DIAS1182

Ngoại ngữ chuyên ngành

2

VI

 

Ngoại ngữ không chuyên

7

 

NNKC1013

Ngoại ngữ không chuyên 1

3

 

NNKC1022

Ngoại ngữ không chuyên 2

2

 

NNKC1032

Ngoại ngữ không chuyên 3

2

VII

 

Giáo dục thể chất

5

VIII

 

Giáo dục quốc phòng

165t

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

78

IX

 

Kiến thức cơ sở của ngành

40

 

 

a. Bắt buộc

34

 

DIAS2232

Địa lý tự nhiên các châu 1

2

 

DIAS2242

Địa lý tự nhiên các châu 2

2

 

DIAS2252

Địa lý kinh tế -xã hội  các nước 1

2

 

DIAS2263

Địa lý kinh tế -xã hội  các nước 2

3

 

DIAS2272

Bản đồ chuyên đề

2

 

DIAS2282

Kinh tế vùng

2

 

DIAS2292

Địa lý du lịch

2

 

DIAS2302

Giáo dục dân số trong môn Địa lý

2

 

DIAS2312

Giáo dục môi trường trong môn Địa lý

2

 

DIAS2323

Phương pháp dạy học Địa lý Trung học phổ thông

3

 

DIAS2332

Phương pháp dạy học Địa lý Trung học cơ sở

2

 

DIAS2342

Phương pháp nghiên cứu và dạy học địa lý địa phương

2

 

DIAS2352

Địa lý tài nguyên và môi trường

2

 

DIAS2361

Nhập môn viễn thám và hệ thống thông tin Địa lý

1

 

DIAS2371

Thực hành Nhập môn viễn thám và hệ thống thông tin Địa lý

1

 

DIAS2372

Thực địa địa lý tự nhiên

2

 

DIAS2382

Thực địa địa lý kinh tế -xã hội

2

 

 

b. Tự chọn (chọn 1 trong 3 của từng lĩnh vực)

6/18

 

 

+ Tự nhiên

 

 

DIAS2392

Cảnh quan học

2

 

DIAS2402

Địa danh học & Địa danh Việt Nam

2

 

DIAS2412

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Địa lý tự nhiên

2

 

 

+ Kinh tế - xã hội

 

 

DIAS2422

Địa lý đô thị

2

 

DIAS2432

Dân số và phát triển

2

 

DIAS2442

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Địa lý Kinh tế-xã hội

2

 

 

+ Phương pháp giảng dạy Địa lý

 

 

DIAS2451

Phương pháp sử dụng phương tiện dạy học Địa lý

1

 

DIAS2461

Thực hành Phương pháp sử dụng phương tiện dạy học Địa lý

1

 

DIAS2471

Phương pháp rèn luyện kỹ năng Địa lý

1

 

DIAS2481

Thực hành Phương pháp rèn luyện kỹ năng Địa lý

1

 

DIAS2472

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trong Địa lý

2

X

 

Kiến thức ngành (bắt buộc)

38

 

DIAS3482

Địa lý tự nhiên đại cương 1

2

 

DIAS3481

Thực hành Địa lý tự nhiên đại cương 1

1

 

DIAS3492

Địa lý tự nhiên đại cương 2

2

 

DIAS3491

Thực hành Địa lý tự nhiên đại cương 2

1

 

DIAS3503

Địa lý tự nhiên đại cương 3

3

 

DIAS3513

Địa chất đại cương và Địa chất lịch sử

3

 

DIAS3511

Thực hành Địa chất đại cương và Địa chất lịch sử

1

 

DIAS3521

Bản đồ học đại cương

1

 

DIAS3531

Thực hành Bản đồ học đại cương

1

 

DIAS3533

Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 1

3

 

DIAS3544

Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2

4

 

DIAS3553

Địa lý tự nhiên Việt Nam 1

3

 

DIAS3563

Địa lý tự nhiên Việt Nam 2

3

 

DIAS3572

Địa lý kinh tế - xã hội  Việt Nam 1

2

 

DIAS3582

Địa lý kinh tế - xã hội  Việt Nam 2

2

 

DIAS3593

Địa lý kinh tế - xã hội  Việt Nam 3

3

 

DIAS3603

Lý luận dạy học địa lý

3

C

THỰC TẬP, KIẾN TẬP

6

 

TTSP3851

Kiến tập sư phạm

1

 

TTSP3865

Thực tập sư phạm

5

D

KHÓA LUẬN TN HOẶC HỌC VÀ THI CÁC HP THAY THẾ

5

 

DIAS4635

Khóa luận tốt nghiệp

5

 

 

Các HP thay thế KLTN

 

 

 

Học phần thay thế KLTN bắt buộc

3

 

DIAS4643

Phát triển bền vững ở Việt Nam

3

 

 

Học phần thay thế KLTN tự chọn (chọn 1 trong 2 HP)

2

 

DIAS4652

Địa lý tài nguyên biển Đông

2

 

DIAS4662

Thiết kế bài dạy học địa lý ở trường phổ thông

2

 

TỔNG SỐ ĐVTC TOÀN KHOÁ (*)

130

(*) Không tính khối kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng

Liên kết
×