English | Français   rss
Liên kết
CTĐT bậc Đại học / QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG
- Đơn vị quản lý: Khoa Du lịch

- Mã ngành: 7810202

- Tên chương trình đào tạo: QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Liên kết
×