English   rss
Liên kết
Ban Hợp tác Quốc Tế

1. PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh
Trưởng ban
ĐT: 0234.3834996 - 0905885090
Email: hhhanh@hueuni.edu.vn

 

2. TS. Nguyễn Văn Huy
Phó trưởng Ban
Email: nguyenvanhuy@hueuni.edu.vn

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×