English | Français   rss
Liên kết
Ban Cơ sở Vật chất

1. KS. Ngô Văn Tuấn

Trưởng ban

Email: nvtuan@hueuni.edu.vn 

 

2. KS. Lê Văn Minh

Phó Trưởng ban

 Email: minhqldaxd@hueuni.vn

 

3. KS. Hoàng Minh Ngọc

Phó Trưởng ban

Email:ngocqldaxd@hueuni.vn

 

Liên kết
×