English | Français   rss
Ban Thanh tra và Pháp chế
Liên kết
Ban Thanh tra và Pháp chế

1. TS. Nguyễn Công Hào

Trưởng ban

Email: nchao@hueuni.edu.vn 

 

2. TS. Phạm Thế Kiên

Phó Trưởng ban

 Email: ptkien@hueuni.edu.vn

Liên kết
×