English | Français   rss
Liên kết
Ban Đào tạo

 

1. TS. Trần Trung Hỷ

Quyền Trưởng ban

Email: trantrunghyhue@gmail.com

 

2. PGS. TS Võ Viết Minh Nhật

Phó Trưởng ban

Email: vvmnhat@hueuni.edu.vn

 

3. TS. Lê Nam Hải

Phó Trưởng ban

Email: lnamhai@hueuni.edu.vn

5

2. ThS. Phan Đức Lộc
Chánh VP - ĐHH
ĐT: 833474
Email: pdloc@hueuni.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Văn Hòa
Phó chánh Văn phòng
ĐT: 832093 - 0914173896
Email: nvhoa@hueuni.edu.vn

Liên kết
×