English | Français   rss
Đảng ủy Đại học Huế
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC HUẾ

NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

A. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ  ĐẠI HỌC HUẾ

 

THƯỜNG TRỰC

 


Nguyễn Quang Linh: PGS.TS; Bí thư; 
Giám đốc Đại học Huế


Trần Văn Hòa: PGS.TS; Phó Bí thư; 
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế 
 
Trần Văn Thành: ThS.CVC; 
Ủy viên Thường vụ trực Đảng ủy Đại học Huế

 

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

1.Cao Ngọc Thành: GS.TS; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

2.Lê Văn An: PGS.TS; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm.

3.Hoàng Văn Hiển: PGS.TS; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.

4.Phạm Thị Hồng Nhung: PGS.TS; Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.

5. Nguyễn Duân: PGS.TS; Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế

 

ĐẢNG ỦY VIÊN

1. Trương Quý Tùng: GVC.TS; Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Giám đốc Đại học Huế.

2. Bảo Khâm: GVC.TS; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.

3. Phan Thanh Bình: PGS.TS; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật.

4. Nguyễn Tài Phúc: PGS.TS; Phó bí thư, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

5. Huỳnh Văn Chương: PGS.TS; Phó bí thư, Phó Giám đốc Đại học Huế.

6. Hà Văn Hành: PGS.TS; Phó bí thư, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.

7. Võ Tam: GS.TS; Phó Bí thư, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

8. Đoàn Đức Lương: PGS.TS; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật.

9. Nguyễn Đình Luyện: PGS.TS; Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm.

10. Lê Anh Phương: GVC.TS; Phó Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm.

11. Nguyễn Sanh Tùng: GVC.TS; Phó bí thư, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược.

12. Nguyễn Khắc Hoàn: PGS.TS; Trưởng ban Khoa học công nghệ - Môi trường Đại học Huế.

13. Trần Đăng Huy: CV.ThS; Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Huế.

14. Nguyễn Sơn Bình: Đại tá; Bí thư, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng- an ninh Đại học Huế.

15. Hoàng Văn Hạnh: CV.CN;  Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế.

16. Bùi Văn Lợi: GV.TS; Chánh Văn phòng Đại học Huế.

17. Đỗ Thị Xuân Dung: GV.TS; Phó Giám đốc Đại học Huế.

18. Ngô Văn Tuấn: CV.KS; Trưởng ban Cơ sở vật chất Đại học Huế.

19. Hoàng Hữu Hạnh: PGS.TS; Trưởng ban Hợp tác Quốc tế Đại học Huế.

 

B . CÁC BAN THAM MƯU CỦA ĐẢNG ỦY

I . ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

1. Trần Văn Thành, Ủy viên Thường vụ trực Đảng ủy Đại học Huế kiêm Chủ nhiệm UBKT;

2. Nguyễn Khắc Hoàn, Đảng ủy viên, Trưởng ban Khoa học công nghệ - Môi trường Đại học Huế, Phó Chủ nhiệm;

3. Hoàng Văn Hạnh: Đảng ủy viên Đại học Huế, Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế, ủy viên;

4. Bùi Văn Lợi: Đảng ủy viên Đại học Huế; Chánh Văn phòng Đại học Huế, ủy viên;

5. Nguyễn Khoa Hùng: UVTV, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ủy viên;

6. Đồng chí Lê Trọng Thực: UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, ủy viên;

7. Đỗ Mạnh Hùng: Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Huế, ủy viên.

 

II . BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY

1. Trần Văn Hòa: Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế; Trưởng ban;

2. Nguyễn Duân: UVTV, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế, Phó trưởng ban;

3. Trần Văn Thành: UVTV trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Đại học Huế, ủy viên;

4. Phạm Thị Hồng Nhung: UVTV Đại học Huế; Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ủy viên;

5. Hà Văn Hành: ĐUV Đại học Huế; Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, ủy viên;

6. Nguyễn Sanh Tùng: ĐUV Đại học Huế; Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược, ủy viên;

7. Hoàng Văn Hạnh, ĐUV Đại học Huế, Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế, ủy viên.

 

III. BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY

1. Nguyễn Quang Linh: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế. Trưởng ban;

2. Bùi Văn Lợi: ĐUV Đại học Huế, Chánh Văn phòng Đại học Huế. Phó trưởng ban;

3. Võ Tam, ĐUV Đại học Huế: Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Ủy viên;

4. Nguyễn Đình Luyện: ĐUV Đại học Huế; Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, ủy viên;

5. Huỳnh Văn Chương: ĐUV Đại học Huế; Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, ủy viên;

6. Võ Trần Ngọc Minh: Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế, ủy viên.

 

IV. BAN CHUYÊN MÔN ĐẢNG ỦY

1. Nguyễn Quang Linh: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; Trưởng ban;

2. Trần Văn Hòa: Phó Bí thư Đại học Huế; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, phó trưởng ban;

3. Trương Quý Tùng: Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Phó Giám đốc Đại học Huế, ủy viên;

4. Cao Ngọc Thành: Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ủy viên;

5. Hoàng Văn Hiển: Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, ủy viên;

6. Lê Văn An: Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, ủy viên;

7. Bảo Khâm: Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ủy viên;

8. Đoàn Đức Lương: Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ủy viên;

9. Phan Thanh Bình: Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật, ủy viên;

10. Lê Anh Phương: Phó Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, ủy viên;

11.  Nguyễn Tài Phúc: Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ủy viên;

12. Đại tá Nguyễn Sơn Bình: Bí thư, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh Đại học Huế, ủy viên;

13. Trần Đăng Huy: Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Huế, ủy viên;

14. Nguyễn Khắc Hoàn: Trưởng ban Khoa học công nghệ và Môi trường Đại học Huế, ủy viên;

15. Ngô Văn Tuấn: Trưởng Ban Cơ sở vật chất Đại học Huế, ủy viên.

 

V . VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

1. Hoàng Văn Hạnh, Đảng ủy viên Đại học Huế. Chánh Văn phòng;

2. Võ Trần Ngọc Minh. Phó Chánh Văn phòng;

3. Nguyễn Hoàng Anh; chuyên viên;

4. Hoàng Thị Thùy Trang, chuyên viên.

Liên kết
×