English | Français   rss
topfreeporn suckporn freepornfull babeporn moreporn realpornworld
Đảng ủy Đại học Huế
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC HUẾ

NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

A. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ  ĐẠI HỌC HUẾ

 

THƯỜNG TRỰC

 


Nguyễn Quang Linh: PGS.TS; Bí thư; 
Giám đốc Đại học Huế


Trần Văn Hòa: PGS.TS; Phó Bí thư; 
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế 
 
Trần Văn Thành: ThS.CVC; 
Ủy viên Thường vụ trực Đảng ủy Đại học Huế

 

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

1.Cao Ngọc Thành: GS.TS; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

2.Lê Văn An: PGS.TS; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm.

3.Hoàng Văn Hiển: PGS.TS; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.

4.Phạm Thị Hồng Nhung: PGS.TS; Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.

5. Nguyễn Duân: PGS.TS; Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế

 

ĐẢNG ỦY VIÊN

1. Trương Quý Tùng: GVC.TS; Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Giám đốc Đại học Huế.

2. Bảo Khâm: GVC.TS; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.

3. Phan Thanh Bình: PGS.TS; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật.

4. Nguyễn Tài Phúc: PGS.TS; Phó bí thư, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

5. Huỳnh Văn Chương: PGS.TS; Phó bí thư, Phó Giám đốc Đại học Huế.

6. Hà Văn Hành: PGS.TS; Phó bí thư, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.

7. Võ Tam: GS.TS; Phó Bí thư, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

8. Đoàn Đức Lương: PGS.TS; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật.

9. Nguyễn Đình Luyện: PGS.TS; Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm.

10. Lê Anh Phương: GVC.TS; Phó Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm.

11. Nguyễn Sanh Tùng: GVC.TS; Phó bí thư, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược.

12. Nguyễn Khắc Hoàn: PGS.TS; Trưởng ban Khoa học công nghệ - Môi trường Đại học Huế.

13. Trần Đăng Huy: CV.ThS; Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Huế.

14. Nguyễn Sơn Bình: Đại tá; Bí thư, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng- an ninh Đại học Huế.

15. Hoàng Văn Hạnh: CV.CN;  Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế.

16. Bùi Văn Lợi: GV.TS; Chánh Văn phòng Đại học Huế.

17. Đỗ Thị Xuân Dung: GV.TS; Phó Giám đốc Đại học Huế.

18. Ngô Văn Tuấn: CV.KS; Trưởng ban Cơ sở vật chất Đại học Huế.

19. Hoàng Hữu Hạnh: PGS.TS; Trưởng ban Hợp tác Quốc tế Đại học Huế.

 

B . CÁC BAN THAM MƯU CỦA ĐẢNG ỦY

I . ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

1. Trần Văn Thành, Ủy viên Thường vụ trực Đảng ủy Đại học Huế kiêm Chủ nhiệm UBKT;

2. Nguyễn Khắc Hoàn, Đảng ủy viên, Trưởng ban Khoa học công nghệ - Môi trường Đại học Huế, Phó Chủ nhiệm;

3. Hoàng Văn Hạnh: Đảng ủy viên Đại học Huế, Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế, ủy viên;

4. Bùi Văn Lợi: Đảng ủy viên Đại học Huế; Chánh Văn phòng Đại học Huế, ủy viên;

5. Nguyễn Khoa Hùng: UVTV, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ủy viên;

6. Đồng chí Lê Trọng Thực: UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, ủy viên;

7. Đỗ Mạnh Hùng: Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Huế, ủy viên.

 

II . BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY

1. Trần Văn Hòa: Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế; Trưởng ban;

2. Nguyễn Duân: UVTV, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế, Phó trưởng ban;

3. Trần Văn Thành: UVTV trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Đại học Huế, ủy viên;

4. Phạm Thị Hồng Nhung: UVTV Đại học Huế; Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ủy viên;

5. Hà Văn Hành: ĐUV Đại học Huế; Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, ủy viên;

6. Nguyễn Sanh Tùng: ĐUV Đại học Huế; Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược, ủy viên;

7. Hoàng Văn Hạnh, ĐUV Đại học Huế, Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế, ủy viên.

 

III. BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY

1. Nguyễn Quang Linh: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế. Trưởng ban;

2. Bùi Văn Lợi: ĐUV Đại học Huế, Chánh Văn phòng Đại học Huế. Phó trưởng ban;

3. Võ Tam, ĐUV Đại học Huế: Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Ủy viên;

4. Nguyễn Đình Luyện: ĐUV Đại học Huế; Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, ủy viên;

5. Huỳnh Văn Chương: ĐUV Đại học Huế; Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, ủy viên;

6. Võ Trần Ngọc Minh: Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế, ủy viên.

 

IV. BAN CHUYÊN MÔN ĐẢNG ỦY

1. Nguyễn Quang Linh: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; Trưởng ban;

2. Trần Văn Hòa: Phó Bí thư Đại học Huế; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, phó trưởng ban;

3. Trương Quý Tùng: Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Phó Giám đốc Đại học Huế, ủy viên;

4. Cao Ngọc Thành: Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ủy viên;

5. Hoàng Văn Hiển: Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, ủy viên;

6. Lê Văn An: Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, ủy viên;

7. Bảo Khâm: Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ủy viên;

8. Đoàn Đức Lương: Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ủy viên;

9. Phan Thanh Bình: Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật, ủy viên;

10. Lê Anh Phương: Phó Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, ủy viên;

11.  Nguyễn Tài Phúc: Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ủy viên;

12. Đại tá Nguyễn Sơn Bình: Bí thư, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh Đại học Huế, ủy viên;

13. Trần Đăng Huy: Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Huế, ủy viên;

14. Nguyễn Khắc Hoàn: Trưởng ban Khoa học công nghệ và Môi trường Đại học Huế, ủy viên;

15. Ngô Văn Tuấn: Trưởng Ban Cơ sở vật chất Đại học Huế, ủy viên.

 

V . VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

1. Hoàng Văn Hạnh, Đảng ủy viên Đại học Huế. Chánh Văn phòng;

2. Võ Trần Ngọc Minh. Phó Chánh Văn phòng;

3. Nguyễn Hoàng Anh; chuyên viên;

4. Hoàng Thị Thùy Trang, chuyên viên.

Liên kết
×