Friday, Feb 21st

Phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên

Họ và tên ncs: Trần Đăng Huy

Tên luận án: Phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên

Chuyên ...

Thơ nữ Việt Nam 1986-2015 nhìn từ lý thuyết giới

Họ và tên NCS: HỒ TIỂU NGỌC

Tờn đề tài luận ỏn: Thơ nữ Việt Nam 1986-2015 nhìn từ lý thuyết giới

Chuyờn ...

Tiểu thuyết các nhà văn nữ Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến 2010 - từ góc nhìn nữ quyền

Họ và tên NCS:          Nguyễn Thị Ngân

Tên đề tài luận án:      Tiểu thuyết các nhà văn nữ Việt Nam ...

Tổng hợp, biến tính và ứng dụng vật liệu khung hữu cơ - kim loại ZIF-67

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Thanh Tú

Tên đề tài luận án: Tổng hợp, biến tính và ứng dụng vật liệu khung...

Nghiên cứu sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, ăn uống vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Họ và tên Nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ KIM ÁNH

Tên đề tài: Nghiên cứu sự gắn kết của người lao động vớ...