Sunday, Apr 23rd

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2017

File đính kèm:
KETQUATHI_1_17.pdf...

CÂU ĐẢO NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

Họ tên NCS: Phạm Thị Hà
Tên luận án: CÂU ĐẢO NGỮ TIẾNG ANH  VÀ TIẾNG VIỆT Chuyên ngành: Ngôn ngữ...

Tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị chữ ký nhị phân

Họ và tên nghiên cứu sinh: Văn Thế Thành
Tên đề tài luận án: Tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị chữ ký nhị ph...

Những thay đổi trong đào tạo tiến sĩ từ năm 2017

Với nhiều thay đổi trong quy định đầu vào, đầu ra, quá trình đào tạo tiến sĩ sắp tới đây sẽ có nhữn...

THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Căn cứ Luật g iáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ng...