Saturday, Feb 25th

Chế tạo và tính chất quang phổ của vật liệu BaMgAl10O17: Eu2+, Mn2+

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Nguyễn Thuỳ Trang

Đề tài luận án: Chế tạo và tính chất quang phổ của vậ...

TRUYỆN NÔM BÁC HỌC TỪ GÓC NHÌN CỔ MẪU

Họ tên NCS: NGUYỄN QUANG HUY
Tên đề tài luận án: TRUYỆN NÔM BÁC HỌC TỪ GÓC NHÌN CỔ MẪU Chuyên ngành: VĂN ...

Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012)

Họ tên NCS: Lê Nam Trung Hiếu

Tên đề tài luận án: Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012)

Mã số: 62 22 03...

Nghiên cứu cấu trúc, khả năng chống oxy hóa của một số polyphenol và dẫn xuất trên nền fullerene (C60) bằng phương pháp hóa tính toán

Họ và tên NCS: NGUYỄN MINH THÔNG

Tên đề tài: Nghiên cứu cấu trúc, khả năng chống oxy hóa của một số pol...