Sunday, Mar 26th

Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Bình

Tên luận án: Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đấ...

PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM (1932 - 1951)

Họ và tên NCS: DƯƠNG THANH MỪNG

Tên đề tài luận án: PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO Ở MIỀN TRUNG VIỆT NA...

Chế tạo và tính chất quang phổ của vật liệu BaMgAl10O17: Eu2+, Mn2+

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Nguyễn Thuỳ Trang

Đề tài luận án: Chế tạo và tính chất quang phổ của vậ...

TRUYỆN NÔM BÁC HỌC TỪ GÓC NHÌN CỔ MẪU

Họ tên NCS: NGUYỄN QUANG HUY
Tên đề tài luận án: TRUYỆN NÔM BÁC HỌC TỪ GÓC NHÌN CỔ MẪU Chuyên ngành: VĂN ...