Monday, Aug 20th

Nghiên cứu nuôi cấy rễ thứ cấp sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) và khảo sát ảnh hưởng của một số elicitor lên sự tích lũy saponin

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nuôi cấy rễ thứ cấp sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) v...

Mối liên hệ giữa Thuyết Đa Trí Năng và chiến thuật học từ vựng tiếng Anh của sinh viên đại học

Họ và tên NCS: Lê Thị Tuyết Hạnh

Tên luận án: “Mối liên hệ giữa Thuyết Đa Trí Năng và chiến thuật học t...

Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định mờ dựa trên đại số gia tử

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Văn Tường Lân

Tên đề tài luận án: Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định mờ...

Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975 - 2010

Tên tác giả: Hồ Hữu Nhật

Tên đề tài: Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975 -...

Đấu tranh chính trị ở Khánh Hòa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)

Họ và tên NCS: Nguyễn Trung Triều

Tên đề tài luận án: Đấu tranh chính trị ở Khánh Hòa trong cuộc kháng...