Thursday, Apr 02nd

SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  • PDF.

ĐỀ CƯƠNG MỒN THI TUYỂN SINH CAO HỌC
MÔN: SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Mục đích

Môn thi này nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức của người học về tài nguyên thiên nhiên, cách phân loại tài nguyên thiên; những giá trị của tài nguyên đối với sự tồn tại và phát triển của con người; vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, rừng, khoáng sản; quản lý và lập kế hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường...
1.2. Yêu cầu
Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường là học phần cơ sở dành cho chuyên ngành đào tạo Quản lý tài nguyên và môi trường. Vì vậy, môn học này được lựa chọn để tuyển sinh cao học với yêu cầu đề thi phải bao quát 4 nội dung của môn học.

II. NỘI DUNG
Phần 1. Những vấn đề chung về sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
1. Khái niệm về tài nguyên và tài nguyên thiên nhiên
1.1.    Khái niệm về tài nguyên
1.2.    Khái niệm về tài nguyên
1.3.    Phân loại tài nguyên thiên nhiên
2.    Tình hình sử dụng tài nguyên và các vấn đề môi trường phát sinh
2.1.    Trên thế giới
2.2.    Ở Việt Nam
3.    Sự cần thiết phải sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
3.1.    Lịch sử con người tác động đến tài nguyên thiên nhiên
3.2.    Sự cần thiết phải sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
4.    Chiến lược quốc gia về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ở Việt Nam
4.1.    Những thách thức
4.2.    Những mục tiêu cụ thể
4.3.    Những giải pháp 
Phần 2. Sử dụng các loại tài nguyên khoáng sản, đât, rừng, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường
1.    Sử dụng tài nguyên khoảng sản và bảo vệ môi trường lòng đất
1.1.    Khái niệm và phân loại tài nguyên khoáng sản
1.2.    Đặc điểm và vai trò của tài nguyên khoáng sản
1.3.    Khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản
2.    Sừ dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đất
2.1.    Vai trò của đất đối với tự nhiên và con người
2.2.    Hiện trạng tài nguyên đất (thế giới, Việt Nam)
2.3.    Suy thoái tài nguyên đất và vấn đề bảo vệ môi trường
2.4.    Chiến lược bảo vệ và sử dụng họp lý tài nguyên đất
3.    Sử dụng hợp lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học
3.1.    Khái quát về tài nguyên kiện ảnh hưởng)
3.2.    Hiện trạng khai thác tài
3.3.    Suy thoái tài nguyên rừn
3.4.    Chiến lược bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học
Phần 3. Sử dụng hợp lý các loại tài nguyên khí hậu, nước, biển và bảo vệ môi trường
1.    Sử dụng tài nguyên khí hậu và bảo vệ môi trường không khí
1.1.    Các nhân tố hình thành khí hậu
1.2.    Sử dụng tài nguyên khí hậu
1.3.    Chất gây ô nhiễm khí quyển, sự phát sinh và lan truyền chất ô nhiễm
1.4.    Ô nhiễm môi trường không khí và sự cần thiết phải bảo vệ
1.5.    Biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu
2.    Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nước
2.1.    Tài nguyên nước và sự phân bố nước trong tự nhiên
2.2.    Vai trò của nước đối với con người và sinh vật
2.3.    Hiện trạng tài nguyên nước (trên thế giới, Việt Nam)
2.4.    Suy thoái tài nguyên nước và sự cần thiết bảo vệ
2.5.    Chiến lược bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường nước
3.    Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển
3.1.    Đặc điểm chung
3.2.    Vấn đề môi trường chống ô nhiễm môi trường biển
3.3.    Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường biển
3.4.    Các vấn đề về tài nguyên và môi trường biển và hải đảo Việt Nam
Phần 4: Quản lý và lập kế hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
1.    Kế hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường
1.1.    Các nguyên tắc lập kế hoạch
1.2.    Phân cấp và quản lý
1.3.    Giám sát quản lý kế hoạch
1.4.    Đánh giá hiệu quả
2.    Vai trò và các hình thức tham gia của cộng đồng trong việc tham gia lập kế hoạch quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
2.2.    Vai trò của cộng đồng
2.3.    Các hình thức tham gia lập kế hoạch quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
3.    Những mô hình tham gia của cộng đồng có hiệu quả
3.1.    Hiệu quả mang lại nhờ sự tham gia của cộng đồng
3.2.    Những mô hình tham gia của cộng đồng có hiệu quả
4.    Kế hoạch quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
4.1.    Mục tiêu
4.2.    Kế hoạch quản lý chung
4.3.    Kế hoạch quản lý chi tiết
4.4.    Các giải pháp thực hiện
4.5.    Giám sát thực hiện

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.    Các Chiến lược quốc gia: Chiến lược quốc gia về Phát triển bền vững; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước,...
2.    Bộ Tài nguyên và Môi trường (2011), Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2010 và các báo cáo môi trường chuyên đề.
3.    Lưu Đức Hải - Nguyễn Ngọc Sinh (2000), Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững, NXB. ĐHQG Hà Nội
4.    Lê Văn Khoa (2001), Khoa học Môi trường, NXB Giáo dục, Hà Nội.
5.    Nguyễn Đức Khiển (2001), Môi trường và phát triển, NXB. KHKT, Hà Nội.
6.    Trần Kiên (2000), Sinh thái học và môi trường, NXB. Giáo dục, Hà Nội.
7.    Lê Văn Thăng (2008), Giáo trình khoa học môi trường đại cương, NXB ĐHH.
8.    Nguyễn Văn Tuyên (2000) , Sinh thái và môi trường, NXB Giáo dục, Hà Nội.

IV. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY GỒM 4 CÂU
1. Câu 1: Thuộc phần Những vấn đề chung về sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường: 2,5 điểm.
2. Câu 2: Thuộc phần Sử dụng các loại tài nguyên khoáng sản, đất, rừng, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường: 2,5 điểm,
3. Câu 3: Thuộc phần Sử dụng hợp lý các loại tài nguyên khí hậu, nước, biển và bảo vệ môi trường: 2,5 điếm.
4. Câu 4: Thuộc phần Quán lý và lập kế hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường: 2,5 điểm.