Tuesday, Oct 23rd

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học các loài Sâm đất (Sipuncula) ở vùng hạ lưu sông Gianh, tỉnh Quảng Bình

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học các loài Sâm đất (Sipuncula) ở vùng hạ lưu sông Gianh, tỉnh Quảng Bình

- Tên nghiên cứu sinh : NGUYỄN THỊ MỸ HƯỜNG

- Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học các loài Sâm đất (Sipuncula) ở vùng hạ lưu sông Gianh, tỉnh Quảng Bình

- Tên chuyên ngành và mã số: ĐỘNG VẬT HỌC

- MÃ SỐ: 62.42.01.03

- Khóa đào tạo: 2014-2017

- Học vị: Thạc sĩ

- Tên người hướng dẫn: GS. TSKH. LÊ HUY BÁ - GS. TS. NGÔ ĐẮC CHỨNG

- Tên cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ

- Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:

Mục tiêu nghiên cứu

(1) Xác định được mức độ đa dạng và thành phần loài Sâm đất có ở vùng hạ lưu sông Gianh, tỉnh Quảng Bình; (2) Xác định được đặc điếm sinh thái ảnh hưởng đến mật độ cá thể, mật độ hang và sinh khối của Sâm đất; (3) Tìm hiểu về tình hình sử dụng Sâm đất và đề xuất những định hướng nghiên cứu, khai thác, sử dụng, bảo tồn và phát triển chúng trong tương lai.

Nội dung nghiên cứu

(1) Mô tả đặc điểm hình thái dùng trong phân loại từ đó xác định thành phần loài Sâm đất hiện có ở tỉnh Quảng Bình; (2) Xác định sự phân bố theo sinh cảnh, độ sâu nước và độ sâu đất và các điều kiện tự nhiên ở môi trường sống và nơi ở của Sâm đất; (3) Nghiên cứu số lượng, mật độ và sự biến động mật độ theo mùa và theo các điểm phân bố khác nhau; (4) Phân tích thành phần thức ăn và thành phần chất dinh dưỡng trong thịt của Sâm đất; (5) Tìm hiểu tình hình khai thác và sử dụng Sâm đất tại địa bàn nghiên cứu; (6) Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững các loài Sâm đất hiện có ở Quảng Bình.

Đóng góp của luận án

- Lập danh sách thành phần loài, mô tả đặc điểm hình thái, cấu tạo và phân bố các loài Sâm đất hiện có ở vùng hạ lưu sông Gianh thuộc tỉnh Quảng Bình.

- Các điều kiện tự nhiên liên quan đến nơi ở và môi trường sống của Sâm đất.

- Các thông số về sinh thái học quần thể (số lượng và mật độ, biến động về số lượng và mật độ) của Sâm đất.

- Xác định được thành phần thịt và thành phần thức ăn của hai loài Sâm đất ở sông Gianh.

- Đưa ra một số biện pháp nhằm bảo tồn và phát triển bền vững, đề xuất quy trình nuôi Sâm đất thương phẩm.


OVERVIEW OF THESIS INFORMATIONS

- Doctoral student : NGUYEN THI MY HUONG

- Subject of thesis: “STUDY ON ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PEANUT WORM (SIPUNCULA) IN LOWER VALLEY OF THE GIANH RIVER, QUANG BINH PROVINCE”

- Speciality and code: ZOOLOGY

- Code: 62.42.01.03

- Training course: 2014-2017

- Academic title: Master of Science

- Science instructors:

1. Prof. Dr. of Sci. Le Huy Ba

2. Prof. Dr. Ngo Dac Chung

- Institution: COLLEGE OF EDUCATION - HUE UNIVERSITY

- The new contributions about academy, theory and new issues from reseach results of thesis:

Objectives of the study

1. Identification species of peanut worm in the lower valley of the Gianh river, Quang Binh Province.

2. Identification of ecological characteristics affecting individual density, burrow density and biomass of peanut worm.

3. Learn about the use Peanut worm and propose directions for research, exploitation, use, conservation and development in the future.

Research content

1. Description of morphological characteristics used in classification to identify the composition of the current Peanut worm in Quang Binh Province.

2. Identification of the distribution by habitat, water depth, soil depth, and natural conditions.

3. Study the number of individuals, individual density, burrow density and seasonal variation of densities and their distribution.

4. Analysis of nutrient composition and nutrient value in meat of Peanut worm.

5. Exploring the situation of exploitation and use of Peanut worm in research area.

6. Proposed solutions for conservation and sustainable development species of Peanut worm in Quang Binh.

Contribution of the thesis

- List the species composition, morphological characteristics, composition and distribution species of Peanut worm present in the lower valley of the Gianh river, Quang Binh Province.

- Natural conditions related to the natural conditions and habitat of Peanut worm.

- Data on ecology of population (number and density, fluctuation in quantity and density) of Peanut worm.

- Identification nutrient content in meat and diet of two species of Peanut worm.

- Propose some measures to preserve and develop sustainably.

- Proposed processing of breeding Peanut worm as commodity.

 

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]163 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]10229 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]1252 Kb