Monday, Jun 17th

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ Quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013)

Quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013)

- Họ tên nghiên cứu sinh: Cao Nguyễn Khánh Huyền

- Khóa: 2014 – 2018

- Chuyên ngành: Lịch sử thế giới

- Mã số: 62.22.03.11

- Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Văn Hiển

- Tên đề tài: Quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 - 2013).

 

ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN

1. Về mặt khoa học

Thứ nhất, luận án là công trình sử học, cung cấp cái nhìn tương đối hệ thống và toàn diện từ góc độ sử học về sự tiến triển của mối quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản trên hai lĩnh vực kinh tế và chính trị. Từ đó, rút ra những đặc điểm, bản chất và đánh giá tác động của mối quan hệ này đối với Hàn Quốc, Nhật Bản và khu vực Đông Bắc Á.

Thứ hai, luận án làm rõ đặc điểm và chỉ ra tác động của mối quan hệ kinh tế, chính trị giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đối với hai chủ thể và khu vực Đông Bắc Á.

Thứ ba, luận án góp phần nghiên cứu, hiểu rõ và sâu hơn về lịch sử Hàn Quốc nói riêng và quan hệ của Hàn Quốc với một số nước trong khu vực nói chung. Luận án sẽ là tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy và học tập của sinh viên, học viên và những ai quan tâm đến lịch sử Hàn Quốc.

2. Về mặt thực tiễn

Thứ nhất, luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các giảng viên, cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên ngành Lịch sử và cho những ai quan tâm đến lịch sử, quan hệ quốc tế của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thứ hai, từ những kinh nghiệm lịch sử trong quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc – Nhật Bản, trong một chừng mực nhất định, luận án sẽ góp phần cung cấp những cơ sở khoa học và thực tiễn cho các nhà hoạch định, lãnh đạo xây dựng những đối sách phù hợp trong quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong khu vực, nhất là đối với Hàn Quốc và Nhật Bản – hai đối tác chiến lược của Việt Nam hiện nay.

- Full name of PhD student: Cao Nguyen Khanh Huyen

- Academic years: 2014 – 2018

- Major: World History    -  Code: 62.22.03.11

- Supervisor: Associated Professor Hoang Van Hien, Ph.D.

- Research title: “The Economic and Political Relations between South Korea and Japan (1980 – 2013) ”.

CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

1. About scientific aspects:

First of all, the thesis is a historical study providing relatively comprehensively sights about South Korean – Japanese relations with respect to economic and political aspect from the historical perspective, thereby analyzing and interpreting several basis and factors affecting such relations

Secondly, the thesis clarifies some characteristics and assesses the influences of this economic and political relation to South Korea, Japan, and Northeast Asian area.

Thirdly, the dissertation contributes to the study on the South Korean and Japanese history in general and international relations of South Korea with other countries in the same region in particular. Hence, this dissertation will be an important reference to the teaching and learning of students, learners together with those who are concern about South Korean history.

2. About practical aspects:

Firstly, based on the research on the economic and political relations between South Korea and Japan (1980 – 2013), the dissertation indicates some achievements, limitations and evaluates effects of this relations. These are also crucial fundaments contributing to anticipate economic, political and security fluctuations of the Northeast Asian region in the forthcoming period.

Secondly, from the historical experiences of the bilateral economic and political relations between South Korea and Japan, the dissertation will moderately provide the scientific and practical basis for Vietnam in the foreign policy-making process towards its neighbors and other regional countries, particularly South Korea and Japan – the two strategic partners of Vietnam./.

File đính kèm:
Download this file (DongGop.pdf)DongGop.pdf[ ]314 Kb
Download this file (LuanAn.pdf)LuanAn.pdf[ ]3622 Kb
Download this file (TomTat_EN.pdf)TomTat_EN.pdf[ ]620 Kb
Download this file (TomTat_VN.pdf)TomTat_VN.pdf[ ]816 Kb