Monday, Jun 17th

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ Chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa (1600-1868)

Chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa (1600-1868)

Tên đề tài: Chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa (1600-1868)

Chuyên ngành: Lịch sử thế giới Mã số: 62 22 03 11

Nghiên cứu sinh: Trần Thị Tâm

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Tận

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

 

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Môi trường hoà bình, ổn định với việc phát triển và hoàn thiện bộ máy chính trị từ trung ương đến địa phương ở một quốc gia có địa hình đặc biệt như Nhật Bản đã tạo nên những điều kiện thuận lợi cho sự chuyển mình mạnh mẽ của kinh tế thời Tokugawa.

2. Những chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời Tokugawa là một quá trình phát triển tiếp nối từ các di sản của thời kỳ trước và đã có sự phân định rõ cấu trúc kinh tế với sự tách rời giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp và manh nha cho sự độc lập giữa thủ công nghiệp và công nghiệp. Kinh tế công thương nghiệp từng bước thể hiện rõ vai trò dẫn dắt trong toàn bộ nền kinh tế.

3. Kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa thể hiện rõ khuynh hướng vận động qua ba giai đoạn phát triển căn bản. Giai đoạn đầu (1600-1639), Nhật Bản đã tiến hành giao lưu buôn bán rộng rãi với bên ngoài; sang giai đoạn tỏa quốc (1639-1854), nền kinh tế hướng nội của Nhật Bản tiếp tục có bước phát triển trong nội thương và ngoại thương. Ở giai đoạn cuối cùng (1854-1868), nền kinh tế đã bộc lộ nhiều dấu hiệu khủng hoảng, suy thoái để biến đổi sang trạng thái mới nhưng hoàn toàn không phải là sự suy thoái để lụi tàn.

4. Nông nghiệp vẫn được xem là rường cột của nền kinh tế song thủ công nghiệp, công nghiệp và đặc biệt là thương nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ, từng bước làm biến đổi nông nghiệp nông thôn và sự thay đổi nhanh chóng của các thành thị.

5. Nền kinh tế có nhiều biểu hiện mới với những dấu hiệu kinh tế hàng hóa tiền tư bản chủ nghĩa. Bản chất vẫn là kinh tế phong kiến nhưng bước đầu đã xuất hiện những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa. Chính sự chuyển biến của các ngành kinh tế đã từng bước thúc đẩy quá trình tích tụ tư bản vào một bộ phận thương nhân giàu có. Đó chính là những tiền đề, điều kiện tích cực chuẩn bị cho sự ra đời của chủ nghĩa tư bản trong cải cách Minh Trị

Title of thesis: The Transformation of Japanese Economy in the Tokugawa

period (1600-1868)

Major: World History Code: 62 22 03 11

Phd Candidate: Trần Thị Tâm

Academic advisor: Assoc.Prof.Doc Nguyễn Văn Tận

Training institution: University of Sciences- Hue University

NEW CONCLUSIONS OF THE DISSERTATION

1. Peaceful, sustainable environment for the development and perfection of the local and central political machinery of Japan – a nation with unique terrain – created favourable conditions for intensive transformations in Tokugawa period.

2. The economic transformation of Japan in the Tokugawa period is the continuous development based on previous periods’ legacies and is characterized by the distinction, in term of economic structure, between agriculture and handicraft, as well as the independence of handicraft from industry. Industrial and commercial economy, step by step, showcased its leading role in the economy as the whole.

3. Japanese economy in Tokugawa period clearly manifested a 3-stage movement. The early period (1600-1639), Japan conducted wide trading exchanges with the outside world; in the Sakoku period (1639-1854), internally-oriented economy of Japan continuously had its developments in term of both domestic and foreign trade. In the final period (1854-1868), the economy showed some signals of crisis and recession before changing into a new state of development.

4. Agriculture are still considered the backbone of the economy; however, handicraft, industry and especially commerce dramatically developed, gradually transforming the rural agriculture and urban areas.

5. The economy showed new manifestations of pre-capitalism goods economy. Its nature was still of feudal economy but rudimentary seeds of capitalist economy did appear in this economy. It was the transformations of economic sectors that gradually enhanced the process of capital accumulation among a group of wealthy traders. This was the premises, or advantageous conditions, for the birth of capitalism during the Meiji Restoration

File đính kèm:
Download this file (DongGop.pdf)DongGop.pdf[ ]314 Kb
Download this file (LuanAn.pdf)LuanAn.pdf[ ]7775 Kb
Download this file (TomTat.pdf)TomTat.pdf[ ]1824 Kb