Monday, Jun 17th

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ QUAN HỆ CỦA ẤN ĐỘ VỚI MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á VỀ CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO (1947 - 1964)

QUAN HỆ CỦA ẤN ĐỘ VỚI MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á VỀ CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO (1947 - 1964)

Họ tên Nghiên cứu sinh: LÊ THỊ QUÍ ĐỨC

Tên đề tài luận án: QUAN HỆ CỦA ẤN ĐỘ VỚI MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á  VỀ CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO (1947 - 1964)

Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới

Mã số: 62.22.03.11

Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Hoa

Nguyên Giảng viên Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án

Đề tài luận án “Quan hệ của Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á về chính trị - ngoại giao (1947-1964)” đã có những đóng góp mới về khoa học và thự tiễn như sau:

1. Về mặt khoa học

Luận án là công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu tương đối có hệ thống và toàn diện về sự tiến triển trong mối quan hệ của Ấn Độ với một số nước Đông Nam Á, cụ thể là với Miến Điện, Indonesia, Malaya/Malaysia, Việt Nam (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa), về chính trị - ngoại giao từ năm 1947 đến năm 1964. Từ đó, rút ra những thành tựu, hạn chế, đặc điểm chủ yếu và phân tích tác động của mối quan hệ này.

2. Về mặt thực tiễn

Thứ nhất, luận án là tài liệu tham khảo cần thiết cho giảng viên, cán bộ nghiên cứu, học viên, sinh viên ngành Lịch sử, ngành quan hệ quốc tế và cho những ai quan tâm, tìm hiểu nghiên cứu quan hệ của Ấn Độ với các nước Đông Nam Á, đóng góp vào việc nghiên cứu quan hệ Ấn Độ với các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là quan hệ Ấn Độ - Việt Nam.

Thứ hai, kết quả nghiên cứu của luận án, ở một mức độ nhất định, có thể cung cấp thêm những thông tin hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam, nhất là trong quan hệ đối ngoại với Ấn Độ và với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Ph.D Research Student’s Full Name: LE THI QUI DUC

Thesis’s Name: INDIA’S RELATIONS WITH SOME SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES IN POLITICAL – DIPLOMATIC FIELD (1947-1964)

Major: World History

Code Number: 62.22.03.11

Instructors: Assoc. Prof. Hoang Thi Minh Hoa

Formerly lecturer of History Department – Hue University of Education – Hue University

Training institution: Hue University of Sciences – Hue University

New contributions of the thesis

“India’s relations with some Southeast Asian countries in the political-diplomatic field (1947-1964)” made the scientific and practical contributions:

1. In terms of science

The thesis is the first work in Vietnam to have a systematic and comprehensive study of progress in India’s relations with some Southeast Asian countries, particularly with Burma, Indonesia, Malaya/Malaysia, Vietnam (Democratic Republic of Vietnam and Republic of Vietnam) on political – diplomatic field from 1947 to 1964. Since then, draws the achievements, limitations, major characteristics and analysis of the impact of this relationship.

2. In terms of practice

First, the thesis is a necessary reference for lecturers, researchers, students, history students, international students and for those who are interested in studying Indian relations with other Southeast Asia countries, contributing to the study of India’s relations with Southeast Asian countries, especially India-Vietnam relations.

Second, the results of the thesis, to a certain extent, may provide useful information for Vietnamese researchers and policymakers, especially in relation with India and with countries in Southeast Asia.

File đính kèm:
Download this file (DongGop_EN.pdf)DongGop_EN.pdf[ ]284 Kb
Download this file (DongGop_VN.pdf)DongGop_VN.pdf[ ]367 Kb
Download this file (LuanAn.pdf)LuanAn.pdf[ ]2057 Kb
Download this file (TomTat_EN.pdf)TomTat_EN.pdf[ ]391 Kb
Download this file (TomTat_VN.pdf)TomTat_VN.pdf[ ]520 Kb