Tuesday, Jun 25th

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu biến tính graphen oxit dạng khử bằng sắt oxit và ứng dụng

Nghiên cứu biến tính graphen oxit dạng khử bằng sắt oxit và ứng dụng

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Anh Thư

Tên đề tài: Nghiên cứu biến tính graphen oxit dạng khử bằng sắt oxit và ứng dụng

Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý

Mã số: 62.44.01.19

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Đinh Quang Khiếu

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Vương Hoàn

Cơ sở đào tạo: Trường ĐHSP, Đại học Huế

Những đóng góp mới của Luận án:

Tổng hợp được nanocomposit Fe3O4/rGO sử dụng hỗn hợp hai muối FeCl3.6H2O và FeSO4.7H2O. Nanocomposit Fe3O4/rGO tổng hợp thể hiện hoạt tính hấp phụ tốt đối với các ion As(V), Ni(II) và Pb(II) trong dung dịch nước với dung lượng hấp phụ cực đại tương ứng là 54,48; 76,34 và 65,79 mg/g.

Tổng hợp được nanocomposit Fe3O4/rGO đi từ muối FeCl2.4H2O. Nanocomposit Fe3O4/rGO tổng hợp được sử dụng để biến tính điện cực than thuỷ tinh. Điện cực biến tính thể hiện hoạt tính điện hóa cao trong phản ứng oxy hóa khử paracetamol, cải tiến độ nhạy trong việc xác định paracetamol với giới hạn phát hiện thấp (7,2.107 M). Độ thu hồi không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của axit ascorbic, axit uric, caffein là những chất thường có trong các viên thuốc trên thị trường.

Cảm biến khí trên cơ sở nanocomposit Fe3O4/rGO có độ nhạy tốt, độ chọn lọc và độ ổn định cao đối với C2H5OH.

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Ph.D. candidate: Nguyen Thi Anh Thu

Thesis title: Study on modification of reduced graphene oxide with iron oxide and applications

Major: Theoretical chemistry and physical chemistry

Code: 62.44.01.19

Supervisor:

1. Assoc. Prof. Dr. Dinh Quang Khieu

2. Assoc..Prof. Dr. Nguyen Thi Vuong Hoan

Institution: University of Education, Hue University

New contributions of the thesis are as follows:

Having synthesized Fe3O4/rGO nanocomposite using a mixture of FeCl3.6H2O and FeSO4.7H2O as precursors. The Fe3O4/rGO nanocomposite exhibited high adsorption activity for As(V), Ni(II), and Pb(II) ions in aqueous solution with a maximum adsorption capacity of 54.48; 76.34 and 65.79 mg/g.

Having synthesized Fe3O4/rGO nanocomposite using FeCl2.4H2O salt. The synthesized nanocomposite was used to modify the glassy carbon electrode. The modified electrode exhibited high electrochemical activity in paracetamol redox reaction, improving the sensitivity of paracetamol (PRC) determination with low detection limits (7.2.107 M). The recovery was not affected by the presence of ascorbic acid, uric acid, and caffeine as substances commonly found in marketed pills.

The gas sensor based on the Fe3O4/rGO nanocomposite had high sensitivity, selectivity, and stability for C2H5OH

 

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]37 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]6531 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]3125 Kb