Monday, Oct 22nd

Tuyển sinh Cao học Đề cương môn thi

Đề cương môn thi tuyển cao học

Đề cương các môn thi tuyển sinh cao học

  • PDF.

Ghi chú: Nhấn vào Môn thi để xem đề cương chi tiết; Đối với Môn thi Ngoại ngữ: Thí sinh chọn một trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật.

TT Tên chuyên ngành Đơn vị
đào tạo
Môn thi Cơ sở ngành
(Cơ bản)
Môn thi Chủ chốt
(Cơ sở)
Môn thi
Ngoại ngữ
1 Giáo dục học Trường ĐHSP Giáo dục tiểu học Phương pháp dạy học Toán và Tiếng Việt ở tiểu học. Ngoại ngữ
2 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt Trường ĐHSP Triết học Lý luận văn học Ngoại ngữ
3 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử Trường ĐHSP Triết học Lịch sử Việt Nam Ngoại ngữ
4 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý Trường ĐHNN Triết học Địa lý đại cương Ngoại ngữ
5 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh Trường ĐHNN Thực hành tiếng Anh Phương pháp giảng dạy tiếng Anh Ngoại ngữ
6 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Pháp Trường ĐHSP Thực hành tiếng Pháp Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp Ngoại ngữ
7 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán Trường ĐHSP Giải tích Đại số Ngoại ngữ
8 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Trường ĐHSP Toán cho vật lý Cơ học lượng tử và vật lý thống kê Ngoại ngữ
9 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học Trường ĐHSP Toán cao cấp II Cơ sở lý thuyết hóa học và cấu tạo chất
Ngoại ngữ
10 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học Trường ĐHSP Toán thống kê sinh học Sinh học cơ sở Ngoại ngữ
11 Quản lý giáo dục Trường ĐHSP Đại cương về khoa học quản lý Giáo dục học Ngoại ngữ
12 Lý luận văn học Trường ĐHSP và ĐHKH Triết học Lý luận văn học Ngoại ngữ
13 Văn học Việt Nam Trường ĐHSP và ĐHKH Triết học Lý luận văn học Ngoại ngữ
14 Ngôn ngữ Pháp Trường ĐHNN Thực hành tiếng Pháp Lý thuyết tiếng Pháp Ngoại ngữ
15 Ngôn ngữ học Trường ĐHKH Cơ sở ngôn ngữ học Việt ngữ học Ngoại ngữ
16 Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu Trường ĐHNN Tiếng Việt thực hành Ngôn ngữ học đối chiếu Ngoại ngữ thứ 2
17 Văn học nước ngoài Trường ĐHSP Triết học Lý luận văn học Ngoại ngữ
18 Triết học Trường ĐHKH Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử Lịch sử triết học Ngoại ngữ
19 Lịch sử thế giới Trường ĐHSP và ĐHKH Triết học Lịch sử Việt Nam Ngoại ngữ
20 Lịch sử Việt Nam Trường ĐHSP và ĐHKH Triết học Lịch sử Việt Nam Ngoại ngữ
21 Dân tộc học Trường ĐHKH Triết học Lịch sử Việt Nam Ngoại ngữ
22 Tâm lý học Trường ĐHSP Triết học Tâm lý học đại cương Ngoại ngữ
23 Địa lý học Trường ĐHSP Triết học Địa lý đại cương Ngoại ngữ
24 Địa lý tự nhiên Trường ĐHSP Triết học Địa lý đại cương Ngoại ngữ
25 Quản trị kinh doanh Trường ĐHKT Toán kinh tế Kinh tế học Ngoại ngữ
26 Quản lý kinh tế Trường ĐHKT Toán kinh tế Kinh tế học Ngoại ngữ
27 Kinh tế nông nghiệp Trường ĐHKT Toán kinh tế Kinh tế học Ngoại ngữ
28 Kinh tế chính trị Trường ĐHKT Triết học Lịch sử các học thuyết kinh tế Ngoại ngữ
29 Luật kinh tế Trường ĐH Luật Lý luận Nhà nước và Pháp luật Luật thương mại Ngoại ngữ
30 Động vật học Trường ĐHSP và ĐHKH Toán thống kê sinh học Sinh học cơ sở Ngoại ngữ
31 Thực vật học Trường ĐHSP Toán thống kê sinh học Sinh học cơ sở Ngoại ngữ
32 Sinh học thực nghiệm Trường ĐHKH Toán thống kê sinh học Sinh học cơ sở Ngoại ngữ
33 Sinh thái học Trường ĐHKH Toán thống kê sinh học Sinh học cơ sở Ngoại ngữ
34 Công nghệ sinh học Trường ĐHKH Toán thống kê sinh học Nhập môn công nghệ sinh học Ngoại ngữ
35 Vật lý lý thuyết và vật lý toán Trường ĐHSP Toán cho vật lý Cơ học lượng tử và vật lý thống kê Ngoại ngữ
36 Vật lý chất rắn Trường ĐHKH Toán cho vật lý Vật lý lý thuyết Ngoại ngữ
37 Quang học Trường ĐHKH Toán cho vật lý Vật lý lý thuyết Ngoại ngữ
38 Hoá vô cơ Trường ĐHSP và ĐHKH Toán cao cấp II Cơ sở lý thuyết hóa học và cấu tạo chất Ngoại ngữ
39 Hoá hữu cơ Trường ĐHSP và ĐHKH Toán cao cấp II Cơ sở lý thuyết hóa học và cấu tạo chất Ngoại ngữ
40 Hoá phân tích Trường ĐHSP và ĐHKH Toán cao cấp II Cơ sở lý thuyết hóa học và cấu tạo chất Ngoại ngữ
41 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường ĐHSP và ĐHKH Toán cao cấp II Cơ sở lý thuyết hóa học và cấu tạo chất Ngoại ngữ
42 Địa chất học Trường ĐHKH Toán cao cấp III Địa chất đại cương Ngoại ngữ
43 Địa lý tài nguyên và môi trường Trường ĐHKH Toán cao cấp III Địa lý đại cương Ngoại ngữ
44 Khoa học môi trường Trường ĐHKH Toán cao cấp III Cơ sở khoa học môi trường Ngoại ngữ
45 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường ĐHKH Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường Cơ sở khoa học môi trường Ngoại ngữ
46 Toán giải tích Trường ĐHSP Giải tích Đại số Ngoại ngữ
47 Đại số và lý thuyết số Trường ĐHSP Giải tích Đại số Ngoại ngữ
48 Hình học và tôpô Trường ĐHSP Giải tích Đại số Ngoại ngữ
49 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Trường ĐHKH Giải tích Đại số Ngoại ngữ
50 Toán ứng dụng Trường ĐHKH Giải tích Đại số Ngoại ngữ
51 Khoa học máy tính Trường ĐHKH Toán rời rạc Ngôn ngữ lập trình Ngoại ngữ
52 Kỹ thuật cơ khí Trường ĐHNL Toán cao cấp II Sức bền vật liệu Ngoại ngữ
53 Công nghệ thực phẩm Trường ĐHNL Toán thống kê sinh học Hoá sinh thực phẩm Ngoại ngữ
54 Chăn nuôi Trường ĐHNL Toán thống kê sinh học Sinh lý gia súc Ngoại ngữ
55 Khoa học cây trồng Trường ĐHNL Toán thống kê sinh học Sinh lý cây trồng Ngoại ngữ
56 Bảo vệ thực vật Trường ĐHNL Toán thống kê sinh học Bảo vệ thực vật đại cương Ngoại ngữ
57 Phát triển nông thôn Trường ĐHNL Phương pháp nghiên cứu nông thôn Hệ thống nông nghiệp Ngoại ngữ
58 Lâm học Trường ĐHNL Toán thống kê sinh học Sinh thái và lâm sinh Ngoại ngữ
59 Nuôi trồng thuỷ sản Trường ĐHNL Toán thống kê sinh học Sinh lý động vật thủy sản và sinh thái thuỷ sinh Ngoại ngữ
60 Thú y Trường ĐHNL Toán thống kê sinh học Sinh lý gia súc Ngoại ngữ
61 Quản lý đất đai Trường ĐHNL Trắc địa Quy hoạch sử dụng đất Ngoại ngữ
62 Y học chức năng Trường ĐHYD Sinh lý học Hóa sinh y học Ngoại ngữ
63 Ngoại khoa Trường ĐHYD Giải phẫu Ngoại khoa Ngoại ngữ
64 Sản phụ khoa Trường ĐHYD Giải phẫu Sản phụ khoa Ngoại ngữ
65 Nhi khoa Trường ĐHYD Sinh lý học Nhi khoa Ngoại ngữ
66 Nội khoa Trường ĐHYD Sinh lý học Nội khoa Ngoại ngữ
67 Huyết học và truyền máu Trường ĐHYD Sinh lý học Huyết học - Truyền máu Ngoại ngữ
68 Tai Mũi Họng Trường ĐHYD Giải phẫu Tai Mũi Họng Ngoại ngữ
69 Chẩn đoán hình ảnh Trường ĐHYD Giải phẫu Chẩn đoán hình ảnh Ngoại ngữ
70 Y tế công cộng Trường ĐHYD Toán thống kê (Y tế)
Tổ chức y tế Ngoại ngữ
71 Răng Hàm Mặt Trường ĐHYD Giải phẫu Răng Hàm Mặt Ngoại ngữ
72 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khoa Du lịch Toán kinh tế Quản trị du lịch Ngoại ngữ
73 Kiến trúc Trường ĐHKH Hình học họa hình Lịch sử kiến trúc Ngoại ngữ
74 Kỹ thuật địa chất Trường ĐHKH Toán cao cấp III Đất đá xây dựng Ngoại ngữ
75 Y học cổ truyền
Trường ĐHYD Sinh lý học Y học cổ truyền Ngoại ngữ
76 Dược lý - Dược lâm sàng
Trường ĐHYD Hóa phân tích Dược lý - Dược lâm sàng Ngoại ngữ
77 Quản lý bệnh viện
Trường ĐHYD Toán thống kê (Y tế)
Tổ chức y tế Ngoại ngữ

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 09:26

HÓA PHÂN TÍCH

  • PDF.

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

CHUYÊN NGÀNH : DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG

MÔN: HÓA PHÂN TÍCH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích : Hướng dẫn học viên ôn tập đúng trọng tâm môn Hóa Phân tích thi tuyển sinh cao học chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng.

1.2. Yêu cầu : Nội dung ôn tập phù hợp với trình độ sau đại học.

Chi tiết...

DƯỢC LÝ- DƯỢC LÂM SÀNG

  • PDF.

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

MÔN: DƯỢC LÝ- DƯỢC LÂM SÀNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích : Hướng dẫn học viên ôn tập đúng trọng tâm chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng.

1.2. Yêu cầu : Nội dung ôn tập phù hợp với trình độ sau đại học.

Chi tiết...

Y HỌC CỔ TRUYỀN

  • PDF.

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC
NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC SO SÁNH ĐỐI CHIẾU
MÔN: Y HỌC CỔ TRUYỀN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Mục đích:
Hướng dẫn học viên ôn tập đúng trọng tâm chuyên ngành Y học cổ truyền
1.2. Yêu cầu: Nội dung ôn tập phù hợp với trình độ sau đại học.

File đính kèm:
Download this file (DeCuongYHocCoTruyen.pdf)DeCuongYHocCoTruyen.pdf[ ]1275 Kb

GIÁO DỤC HỌC TIỂU HỌC

  • PDF.

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC
MÔN: GIÁO DỤC HỌC TIỂU HỌC

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Người học nắm vững những vấn đề lý luận chung về giáo dục tiểu học; các vấn đề cơ bản về lý luận dạy học tiểu học; lý luận giáo dục tiểu học...
Phát triển kỹ năng học tập và nghiên cứu giáo dục học, tập dượt các kỹ năng sư phạm cơ bản, kỹ năng thực hành nghề nghiệp nhất là kỹ năng giải quyết các vấn đề trong hoạt động dạy học và giáo dục ở trường tiểu học.
Người học có ý thức và kỹ năng vận dụng lý luận cơ bản về giáo dục tiểu học vào thực tiễn nhàm đối mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dạy học và giáo dục ở nhà trường tiểu học.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 29 Tháng 8 2016 10:05

Chi tiết...