English | Français   rss
Liên kết
Mục tiêu và các giải pháp chiến lược
Góp ý

* Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu phát triển tổng quát của Đại học Huế đến 2020 và định hướng đến 2030 là: Xây dựng Đại học Huế trở thành một đại học nghiên cứu, một trung tâm đào tạo, khoa học – công nghệ chất lượng cao, với trọng tâm là các lĩnh vực mũi nhọn hàng đầu trong khu vực về khoa học sức khỏe, nông-lâm-ngư, môi trường, công nghệ sinh học, khoa học cơ bản, giáo dục, nghệ thuật; đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có đủ kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ, chủ động thích ứng với môi trường làm việc hội nhập quốc tế năng động.

 * Mục tiêu cụ thể        

Từ mục tiêu tổng quát trên, Đại học Huế xác định các mục tiêu phát triển cụ thể đến năm 2020 như sau:

Mục tiêu 1: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý các cấp theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế;

Mục tiêu 2: Chuẩn hoá chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế;

Mục tiêu 3: Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động khoa học – công nghệ và hợp tác quốc tế;

Mục tiêu 4: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia;

Mục tiêu 5: Tăng cường công tác học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên;

Mục tiêu 6: Xây dựng cơ bản hoàn chỉnh hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ, nâng cao sự hài lòng của sinh viên và của người sử dụng lao động về chất lượng giáo dục của Đại học Huế;

Mục tiêu 7: Tăng cường và hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ có hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Mục tiêu 8: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính đáp ứng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×