English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu sự phân bố, cấu trúc quần thể và một số tập tính của Vượn đen má hung trung bộ (Nomascus annamensis Van Ngoc Thinh, Mootnick, Vu Ngoc Thanh, Nadler & Roos, 2010) ở Việt Nam bằng phương pháp phân tích âm học
Góp ý

Công trình nghiên cứu lập được bản đồ phân bố, góp phần xác định được số lượng đàn và cấu trúc quần thể, mật độ Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis) ở Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, Vườn quốc gia Bạch Mã

 

Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN THIỆN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sự phân bố, cấu trúc quần thể và một số tập tính của Vượn đen má hung trung bộ (Nomascus annamensis Van Ngoc Thinh, Mootnick, Vu Ngoc Thanh, Nadler & Roos, 2010) ở Việt Nam bằng phương pháp phân tích âm học

Ngành đào tạo: Động vật học

Mã số: 9420103

Người hướng dẫn: GS.TS Lê Vũ Khôi – TS. Văn Ngọc Thịnh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạn, Đại học Huế

Thông tin mới của luận án:

  1. Lập được bản đồ phân bố, góp phần xác định được số lượng đàn và cấu trúc quần thể, mật độ Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis) ở Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, Vườn quốc gia Bạch Mã.
  2. Bằng phần mềm Avisoft SASLab Pro xác định được đặc điểm âm thanh tiếng hót vượn đực trưởng thành, vượn cái trưởng thành, vượn bán trưởng thành và các hình thức hót (hót sô lô, hót song ca, hót phức) của Vượn đen má hung trung bộ.
  3. Góp phần xác định tập tính xã hội qua tiếng hót của vượn và tập tính ăn, uống, vận động trong điều kiện nuôi nhốt.
  4. Góp phần ghi nhận những mối đe dọa đến động vật hoang dã, trong đó có vượn và đề xuất giải pháp bảo tồn

 

NEW INFORMATION OF THE THESIS

 

Doctoral student's full name: NGUYỄN VĂN THIỆN

Scientific name: Zoology

Code: 9420103

Scientific instructors: Prof. PhD. LE VU KHOI and PhD. VAN NGOC THINH

Training facilities: University of Education, Hue University

 

Thesis title: "Research on distribution, population structure and behaviors of Northern Yellow-cheeked Crested Gibbon (Nomascus annamensis Van Ngoc Thinh, Mootnick, Vu Ngoc Thanh, Nadler & Roos, 2010) in Vietnam by acoustics analysis method”.

 

 

New information of the thesis:

  1. Mapping distribution and contributing to determination of a number of troops and population structure, density of Northern Yellow-cheeked Crested Gibbon (N. annamensis) in Thua Thien Hue Saola Nature Reserve, Quang Nam Saola Nature Reserve, Bach Ma National Park.
  2. Determining the sound characteristics of Northern Yellow-cheeked Crested Gibbon’ s song and distinguishing the song of adult male, adult female, semi-adult gibbon and the types of song (solo song, duet song, complex song) through acoustics analysis of song using Avisoft SASLab Pro software.
  3. Contributing to determination of some social behaviors through song, eating and movement habits in semi-natural captivity.
  4. Contributing to the recognition of threats to wildlife, including gibbons, and proposal of solutions for species conservation.
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×