English | Français   rss
Đảng ủy Đại học Huế
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế

I - Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đảng uỷ Đại học Huế:

Điều 1: Văn phòng đảng uỷ là cơ quan thuộc hệ thống các ban của Đảng uỷ, có chức năng thông tin tổng hợp, tham mưu, giúp việc cho Đảng uỷ mà trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy tổ chức điều hành hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Điều 2: Văn phòng Đảng uỷ Đại học Huế có những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1 - Giúp Đảng uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác.

b) Xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức làm việc theo quy chế.

c) Tổ chức quá trình chuẩn bị ra nghị quyết, quyết định, chỉ thị và các văn bản của của Đảng uỷ; trực tiếp dự thảo, biên tập, chỉnh lý, phát hành các loại văn bản của Đảng uỷ khi được Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ giao.

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Trung ương, của Tỉnh uỷ và của Đảng uỷ.

đ) Thực hiện chế độ thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với các Ban của Tỉnh uỷ và cấp uỷ cấp trên.

2 - Đảm bảo công tác thông tin tổng hợp và các điều kiện cần thiết khác phục vụ sự lãnh đạo của Đảng uỷ.

3 - Tổ chức công tác văn thư, lưu trữ trong hệ thống cơ quan Đảng.

4 - Đảm bảo thu nộp, quản lý, sử dụng và báo cáo quyết toán đảng phí theo hướng dẫn của Văn phòng Tỉnh uỷ và Ban Tài chính quản trị Trung ương.

5 - Giúp Đảng uỷ dự trù sử dụng và theo dõi thanh quyết toán phần ngân sách được Đại học Huế phân bổ.

6 - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo cho các đảng uỷ, chi uỷ cơ sở trực thuộc.

7 - Giúp Uỷ ban Kiểm tra và các Ban của Đảng uỷ tổ chức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

II - Tổ chức, bộ máy của Văn phòng Đảng uỷ Đại học Huế:

Điều 3: Với số lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hiện có, theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29.12.2006 của Ban Tổ chức Trung ương, để đảm bảo chế độ thông tin tổng hợp, tham mưu, phục vụ tốt hơn cho sự lãnh đạo của Đảng ủy, bộ máy Văn phòng Đảng uỷ cần có 5 cán bộ, được phân công như sau:

- 1 Chánh văn phòng phụ trách chung và công tác tổng hợp của văn phòng.

- 1 Phó Chánh văn phòng theo dõi mảng tuyên giáo, dân vận.

- 1 chuyên viên phụ trách công tác tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ.

- 1 chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra.

- 1 chuyên viên phụ trách công tác tuyên giáo.

- 1 nhân viên văn thư lưu trữ, thủ quỹ; đảm bảo thông tin của Đảng uỷ.

Hiện nay Văn phòng Đảng uỷ có 3 cán bộ, Chánh văn phòng và các chuyên viên văn phòng vừa là cán bộ của Văn phòng Đảng uỷ, vừa là thành viên của các Ban Đảng, đảm nhận công tác nghiệp vụ của các Ban theo nhiệm vụ được phân công.

Điều 4: Văn phòng đảng uỷ làm việc theo chế độ thủ trưởng.

III - Mối quan hệ công tác của Văn phòng Đảng uỷ Đại học Huế:

Điều 5: Văn phòng Đảng uỷ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ, trực tiếp là Thường trực đảng uỷ. Chánh văn phòng chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ và Ban Thường vụ Đảng uỷ về toàn bộ công tác Văn phòng.

- Chánh văn phòng Đảng uỷ được tham dự các hội nghị của Đảng uỷ, Ban Thường vụ đảng uỷ, Thường trực đảng uỷ. Tuỳ theo nội dung, yêu cầu của các hội nghị mà một số chuyên viên Văn phòng được dự các hội nghị của Đảng uỷ và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Điều 6: Văn phòng Đảng uỷ chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn của Văn phòng và các Ban của Tỉnh uỷ về công tác văn phòng và các mặt nghiệp vụ công tác Đảng khác.

Điều 7: Quan hệ của Văn phòng Đảng uỷ với các Ban của Đảng uỷ; các đảng uỷ, chi uỷ cơ sở trực thuộc; Văn phòng, các Ban của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Đại học Huế là quan hệ phối hợp để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ:

a) Văn phòng Đảng uỷ có trách nhiệm cung cấp cho các cơ quan tổ chức nói trên các tài liệu và thông tin của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của Đảng uỷ về những vấn đề có liên quan theo chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ.

b) Văn phòng Đảng uỷ có trách nhiệm báo cáo, phản ánh kịp thời ý kiến của các cơ quan, tổ chức trên với Thường trực Đảng uỷ; theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị và tham gia ý kiến vào các dự thảo đề án trình Đảng uỷ; cùng các cơ quan chủ đề án chỉnh lý văn bản của Đảng uỷ.

c) Văn phòng Đảng uỷ được đề nghị các cơ quan, tổ chức nói trên cung cấp tài liệu và các thông tin cần thiết phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×