Thông tin chi tiết quy trình: Quy trình tiếp nhận văn bản đến

Thông tin chi tiết quy trình
Quy trình tiếp nhận văn bản đến

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Tên Ä‘Æ¡n vị: Văn phòng Đại học Huế

Địa chỉ: 03 Lê Lợi – Thành phố Huế

Điện thoại liên hệ: 3.832.093

Thời gian tiếp nhận: Giờ làm việc: Sáng: 7g00 - 11g30 Chiều: 13g30 – 17g00
Thời hạn giải quyết: 1 ngày
Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận văn bản

- Văn thư Đại học Huế tiếp nhận văn bản.

- Phân loại đăng ký văn bản đến theo quy định.

- Trường hợp văn bản đến theo đường thư điện tử:

+ Tổ Văn thÆ° - LÆ°u trữ - Lá»… tân quản lý các địa chỉ nhận gá»­i thÆ° Ä‘iện tá»­: office@hueuni.edu.vn, vanphongdhh@hueuni.vn.

+ Tổ trưởng Tổ Văn thÆ° - LÆ°u trữ - Lá»… tân kiểm tra thÆ° Ä‘iện tá»­ đến hằng ngày, in 01 bản giấy và chuyển cho văn thÆ° đăng ký văn bản đến.

BÆ°á»›c 2. Trình văn bản đến

- Văn thÆ° trình văn bản đến cho Chánh Văn phòng Đại học Huế.

- Chánh Văn phòng Đại học Huế xem xét ná»™i dung và trình văn bản đến Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc theo lÄ©nh vá»±c công tác được phân công phụ trách vào Phiếu xá»­ lý văn bản (là bản Ä‘iện tá»­ trên hệ thống hoặc bản in giấy).

- Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc chỉ đạo các ban chức năng, các Ä‘Æ¡n vị trá»±c thuá»™c (ĐVTT) có liên quan trá»±c tiếp hoặc phối hợp thá»±c hiện, giải quyết các ná»™i dung trong văn bản vào Phiếu xá»­ lý văn bản.

Bước 3. Chuyển văn bản đến

- Văn thÆ° nhận lại văn bản đến và căn cứ vào ý kiến trên Phiếu xá»­ lý văn bản của Chánh Văn phòng để chuyển cho Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc.

- Văn thÆ° nhận lại văn bản đến và căn cứ ý kiến chỉ đạo của Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc để đăng ký bổ sung vào sổ hoặc dữ liệu văn bản đến.

- Tổ Văn thÆ° - LÆ°u trữ - Lá»… tân thá»±c hiện việc chuyển văn bản đến qua Phân hệ Quản lý văn bản cho các Ä‘Æ¡n vị, cá nhân có trách nhiệm thá»±c hiện, chuyển cho Ban Giám đốc để chỉ đạo, cho Chánh Văn phòng để biết.

- Trưởng các ban chức năng trá»±c tiếp thá»±c hiện, liên hệ vá»›i các ban chức năng và ĐVTT có liên quan qua Hệ thống Thông tin quản lý hoặc các phÆ°Æ¡ng tiện thông tin khác để phối hợp, thông tin về thời gian, khó khăn vÆ°á»›ng mắc khi tiếp nhận và thá»±c hiện ná»™i dung văn bản đến.

BÆ°á»›c 4. Theo dõi và kiểm tra thá»±c hiện ná»™i dung của văn bản đến

- Văn thÆ° có trách nhiệm chuyển đầy đủ, kịp thời các văn bản đến Ä‘ã có bút phê của Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc cho Trưởng các ban chức năng, ĐVTT có liên quan.

- Trưởng các ban chức năng, ĐVTT liên quan có trách nhiệm phân công, Ä‘ôn đốc thá»±c hiện; Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách có trách nhiệm kiểm tra việc thá»±c hiện các ná»™i dung, yêu cầu của văn bản đến.

LÆ°u ý: các loại văn bản mật, khẩn tiếp nhận theo quy định riêng.

Thành phần hồ sơ:
Số lượng bộ hồ sơ:
Lệ phí:
Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thÆ°.

- Thông tÆ° liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bá»™ Ná»™i vụ và Văn phòng Chính phủ về HÆ°á»›ng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

- Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về Sá»­a đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về Công tác văn thÆ°.

- Thông tÆ° số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bá»™ Ná»™i vụ về HÆ°á»›ng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

- Thông tÆ° số 09/2011/TT-BNV ngày 03/06/2011 của Bá»™ Ná»™i vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sÆ¡, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt Ä‘á»™ng của các cÆ¡ quan, tổ chức.

- Thông tÆ° số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bá»™ Ná»™i vụ HÆ°á»›ng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sÆ¡ và ná»™p lÆ°u hồ sÆ¡, tài liệu vào lÆ°u trữ cÆ¡ quan.

- Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2005 của Cục Văn thÆ° - LÆ°u trữ nhà nÆ°á»›c về HÆ°á»›ng dẫn quản lý văn bản Ä‘i và văn bản đến.

- Công văn số 1224/BGDĐT-CNTT ngày 23/10/2007 của Bá»™ GD&ĐT về triển khai email quản lý giáo dục.

- Công văn số 608/LTNN-TTNC ngày 19/11/1999 của Cục Văn thÆ° - LÆ°u trữ  nhà nÆ°á»›c về HÆ°á»›ng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thÆ°, lÆ°u trữ.

- Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 03/02/2009 của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường chỉ đạo, Ä‘iều hành trong công tác văn thÆ°, lÆ°u trữ.

- Chỉ thị số 41/CT-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc lập hồ sÆ¡ và ná»™p lÆ°u hồ sÆ¡, tài liệu vào LÆ°u trữ cÆ¡ quan, tổ chức.

- Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cÆ¡ quan, tổ chức, địa phÆ°Æ¡ng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chỉ thị số 77/2014/CT-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường trao đổi văn bản Ä‘iện tá»­ và ứng dụng chữ ký số trong các cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các yêu cầu điều kiện:
File đính kèm: