Thông tin chi tiết quy trình: Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp (đối vá»›i các khoa trá»±c thuá»™c Đại học Huế và Trung tâm Đào tạo từ xa)

Thông tin chi tiết quy trình
Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp (đối với các khoa trực thuộc Đại học Huế và Trung tâm Đào tạo từ xa)

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Tên Ä‘Æ¡n vị: Ban Đào tạo Đại học – Đại học Huế

Địa chỉ: 02 Lê Lợi – Thành phố Huế

Điện thoại liên hệ: 3.822.706

Thời gian tiếp nhận: Giờ làm việc: Sáng: 7g00 - 11g30 Chiều: 13g30 – 17g00
Thời hạn giải quyết: Không quá 3 ngày, sau khi Ban Công tác sinh viên kiểm tra xong hồ sÆ¡ sinh viên.
Trình tự thực hiện:

BÆ°á»›c 1: Các Ä‘Æ¡n vị Ä‘ào tạo gá»­i hồ sÆ¡ đề nghị công nhận tốt nghiệp về Ban Đào tạo đại học và Ban Công tác sinh viên (má»—i ban 1 bá»™), theo mẫu quy định tại Công văn số 484/ĐHH-ĐT ngày 26/5/2006 của Giám đốc Đại học Huế.

BÆ°á»›c 2: Ban Đào tạo đại học và Ban Công tác sinh viên kiểm tra hồ sÆ¡. Nếu hồ sÆ¡ không đầy đủ hoặc sai sót, các Ban chức năng yêu cầu Ä‘Æ¡n vị chỉnh sá»­a, bổ sung.

BÆ°á»›c 3: Ban Đào tạo đại học và Ban Công tác sinh viên thụ lý hồ sÆ¡. Sau khi Ban Công tác sinh viên kiểm tra đầy đủ hồ sÆ¡ hợp lệ của sinh viên, báo cáo Giám đốc Đại học Huế (qua Ban Đào tạo đại học), Ban Đào tạo đại học soạn thảo Quyết định công nhận tốt nghiệp trình Giám đốc ký, thời gian không quá 3 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ:

NhÆ° trong mẫu báo cáo

Số lượng bộ hồ sơ: 2 (Ban Công tác Sinh viên và Ban Đào tạo Đại học)
Lệ phí:
Căn cứ pháp lý:

Theo từng loại hình Ä‘ào tạo:

-         Chính quy: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bá»™ Giáo dục và Đào tạo (QC43), nếu Ä‘ào tạo theo hệ thống tín chỉ hoặc Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 26/6/2006 của Bá»™ Giáo dục và Đào tạo, nếu Ä‘ào tạo theo niên chế.

-         Vùa làm vừa học (VLVH): Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 28/6/2007 của Bá»™ Giáo dục và Đào tạo.

-         Bằng thứ hai: Hình thức Ä‘ào tạo nào thì áp dụng Quyết định theo hình thức Ä‘ó và Quyết Ä‘inh số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 của Bá»™ Giáo dục và Đào tạo.

Liên thông: Hình thức Ä‘ào tạo nào thì áp dụng Quyết định theo hình Ä‘ó và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bá»™ Giáo dục và Đào tạo.

Các yêu cầu điều kiện:

Hồ sÆ¡ ghi rõ ràng, đầy đủ. Dữ liệu ghi trên Ä‘Ä©a kèm theo phải khá»›p vá»›i văn bản.

File đính kèm: mau1_2_3_200620130121151625.xls