Thông tin chi tiết quy trình: Quy trình chuyển loại chức danh nghề nghiệp

Thông tin chi tiết quy trình
Quy trình chuyển loại chức danh nghề nghiệp

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Tên Ä‘Æ¡n vị: Ban Tổ chức Nhân sá»± - Đại học Huế

Địa chỉ:02 Lê Lợi – Thành phố Huế

Điện thoại liên hệ:3.834.490

Thời gian tiếp nhận:
Thời hạn giải quyết:
Trình tự thực hiện:

BÆ°á»›c 1: Triển khai công tác chuyển loại chức danh nghề nghiệp

Quý I hàng năm, Đại học Huế có văn bản hÆ°á»›ng dẫn lập kế hoạch chuyển loại chức danh nghề nghiệp của viên chức gá»­i các Ä‘Æ¡n vị trá»±c thuá»™c.

BÆ°á»›c 2: Xét duyệt danh sách đề nghị chuyển loại viên chức ở các Ä‘Æ¡n vị

- Thông báo chủ trÆ°Æ¡ng, kế hoạch, Ä‘iều kiện tiêu chuẩn...để viên chức trong Ä‘Æ¡n vị biết và thá»±c hiện.

- Tổ chức tiếp nhận, xét duyệt hồ sÆ¡, lập danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn.

- Lập tờ trình, danh sách viên chức đủ Ä‘iều kiện và dá»± kiến Há»™i đồng xét  chuyển loại viên chức của Ä‘Æ¡n vị gá»­i Đại học Huế (qua Ban Tổ chức - Nhân sá»±).

BÆ°á»›c 3: Tổ chức kiểm tra chuyển loại viên chức

 - Đại học Huế kiểm tra, xem xét hồ sÆ¡ đề nghị chuyển loại viên chức và danh sách Há»™i đồng xét chuyển loại viên chức của các Ä‘Æ¡n vị.

- Giám đốc Đại học Huế phê chuẩn. Thủ trưởng Ä‘Æ¡n vị ra quyết định thành lập Há»™i đồng, kế hoạch thá»±c hiện việc chuyển loại viên chức; báo cáo Đại học Huế để phối hợp thá»±c hiện.

- Đơn vị tổ chức xét, kiểm tra chuyển loại viên chức theo Ä‘úng quy định.

- Báo cáo kết quả kiểm tra chuyển loại viên chức về Đại học Huế (qua Ban Tổ chức -Nhân sá»±).

BÆ°á»›c 4: Ban hành quyết định chuyển loại viên chức

- Đại học Huế thẩm định kết quả xét chuyển loại viên chức của các Ä‘Æ¡n vị.

- Giám đốc Đại học Huế ký ban hành các quyết định liên quan.

- Các Ä‘Æ¡n vị tiếp nhận quyết định chuyển loại viên chức; trích sao gá»­i các Ä‘Æ¡n vị, cá nhân liên quan và lÆ°u hồ sÆ¡ cán bá»™, viên chức theo quy định.

Thành phần hồ sơ:
Số lượng bộ hồ sơ:
Lệ phí:
Căn cứ pháp lý:

1. Luật Giáo dục của Quốc há»™i ngày 14/6/2005; Luật sá»­a đổi, bổ sung má»™t số Ä‘iều Luật Giáo dục của Quốc há»™i ngày 25/11/2009.

2. Luật Bảo hiểm xã há»™i năm 2006.

3. Luật Viên chức năm 2010.

4. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ, quy định chi tiết và hÆ°á»›ng dẫn thi hành má»™t số Ä‘iều của Luật Giáo dục.

5. Pháp lệnh cán bá»™ công chức năm 1998.

6. Pháp lệnh sá»­a đổi, bổ sung má»™t số Ä‘iều của Pháp lệnh cán bá»™, công chức ngày 28/4/2000 và ngày 29/4/2003.

7. Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tÆ°á»›ng chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

8. Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miá»…n nhiệm của cán bá»™ công chức lãnh đạo.

9. Quyết định số 1604/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 11/4/2002 của Bá»™ trưởng Bá»™ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền quyệt định cá»­ cán bá»™ công nhân viên ra nÆ°á»›c ngoài.

10. Quyết định số 1295/TCCB ngày 18/6/1993 của Bá»™ trưởng Bá»™ Giáo dục và Ä‘ào tạo ban hành Quy chế quản lý và chọn cá»­ cán bá»™ Ä‘i công tác, học tập ở nÆ°á»›c ngoài.

11. Quyết định số 3360/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 21/6/2005 của Bá»™ trưởng Bá»™ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về phân cấp quản lý cho Đại học Thái nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà nẵng.

12. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế Ä‘á»™ tiền lÆ°Æ¡ng đối vá»›i cán bá»™, công chức, viên chức và lá»±c lượng vÅ© trang.

13. Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bá»™, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hÆ°u.

14. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hÆ°á»›ng dẫn Luật Bảo hiểm xã há»™i.

15. Thông tÆ° số 03/2007/TT-BLĐTBXH của Bá»™ Lao Ä‘á»™ng - ThÆ°Æ¡ng binh -Xã há»™i hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

16. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về việc xá»­ lý ká»· luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

17. Thông tÆ° số 130/2005/TT-BNV ngày 07/12/2005 của Bá»™ Ná»™i vụ về việc hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện má»™t số Ä‘iều của Nghị định 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

18. Quyết định 957/1997/QĐ-TTg ngày 11/11/1997 của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ về cải tiến má»™t số thủ tục về xuất cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam Ä‘ã xuất cảnh nhÆ°ng không về nÆ°á»›c Ä‘úng hạn.

19. Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006 của Chính phủ về xá»­ lý trách nhiệm vật chất đối vá»›i cán bá»™, công chức.

20. Thông tÆ° số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bá»™ Ná»™i vụ hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện xét nâng ngạch không qua thi đối vá»›i cán bá»™, công chức, viên chức Ä‘ã có thông báo nghỉ hÆ°u.

21. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức.

Các yêu cầu điều kiện:
File đính kèm: