Thông tin chi tiết quy trình: Quy trình giải quyết thủ tục Ä‘i đào tạo, bồi dưỡng và công tác trong nÆ°á»›c

Thông tin chi tiết quy trình
Quy trình giải quyết thủ tục đi đào tạo, bồi dưỡng và công tác trong nước

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Tên Ä‘Æ¡n vị: Ban Tổ chức Nhân sá»± - Đại học Huế

Địa chỉ:03 Lê Lợi – Thành phố Huế

Điện thoại liên hệ:3.834.490

Thời gian tiếp nhận: Giờ làm việc: Sáng: 7g00 - 11g30 Chiều: 13g30 – 17g00
Thời hạn giải quyết:
Trình tự thực hiện:

Các Ä‘Æ¡n vị thá»±c hiện theo quyết định số 1333/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 09/6/2011của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành quy định bổ sung phân cấp má»™t số ná»™i dung công tác tổ chức nhân sá»±.

            BÆ°á»›c 1:

            - Các Ä‘Æ¡n vị căn cứ vào nhu cầu công việc, chọn cá»­ người Ä‘i Ä‘ào tạo trong nÆ°á»›c Ä‘úng đối tượng, tiêu chuẩn, có phẩm chất chính trị và sức khỏe tốt.

            - Các Ä‘Æ¡n vị làm công văn gá»­i trá»±c tiếp đến các cÆ¡ sở Ä‘ào tạo để cá»­ viên chức và lao Ä‘á»™ng Ä‘i dá»± thi tuyển cao học và nghiên cứu sinh trong nÆ°á»›c.

             BÆ°á»›c 2:

            - Hiệu trưởng các trường, Giám đốc Phân hiệu, Khoa trưởng các khoa trá»±c thuá»™c Đại học Huế xem xét, ban hành quyết định cá»­ viên chức, lao Ä‘á»™ng hợp đồng Ä‘i học cao học và nghiên cứu sinh trong nÆ°á»›c.           

            - Giám đốc Đại học Huế xem xét, ban hành q

uyết định cá»­ viên chức, lao Ä‘á»™ng hợp đồng của các Trung tâm, Viện, Nhà xuất bản, Văn phòng và các Ban chức năng Ä‘i học cao học và nghiên cứu sinh trong nÆ°á»›c.

            - Các Ä‘Æ¡n vị giải quyết chế Ä‘á»™ cho viên chức, lao Ä‘á»™ng hợp đồng Ä‘i Ä‘ào tạo trong nÆ°á»›c khi Ä‘ã có quyết định cá»­ Ä‘i học.

            BÆ°á»›c 3: Các Ä‘Æ¡n vị báo cáo kết quả Ä‘ào tạo cho Đại học Huế. Trong trường hợp  viên chức, lao Ä‘á»™ng hợp đồng Ä‘i học tập, bồi dưỡng chuyên môn trong nÆ°á»›c quá thời hạn quy định, các Ä‘Æ¡n vị phải báo cáo kịp thời bằng văn bản để Đại học Huế xem xét, giải quyết.

Thành phần hồ sơ:
Số lượng bộ hồ sơ:
Lệ phí:
Căn cứ pháp lý:
Các yêu cầu điều kiện:

1. Luật Giáo dục của Quốc há»™i ngày 14/6/2005; Luật sá»­a đổi, bổ sung má»™t số Ä‘iều Luật Giáo dục của Quốc há»™i ngày 25/11/2009.

2. Luật Bảo hiểm xã há»™i năm 2006.

3. Luật Viên chức năm 2010.

4. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ, quy định chi tiết và hÆ°á»›ng dẫn thi hành má»™t số Ä‘iều của Luật Giáo dục.

5. Pháp lệnh cán bá»™ công chức năm 1998.

6. Pháp lệnh sá»­a đổi, bổ sung má»™t số Ä‘iều của Pháp lệnh cán bá»™, công chức ngày 28/4/2000 và ngày 29/4/2003.

7. Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tÆ°á»›ng chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

8. Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miá»…n nhiệm của cán bá»™ công chức lãnh đạo.

9. Quyết định số 1604/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 11/4/2002 của Bá»™ trưởng Bá»™ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền quyệt định cá»­ cán bá»™ công nhân viên ra nÆ°á»›c ngoài.

10. Quyết định số 1295/TCCB ngày 18/6/1993 của Bá»™ trưởng Bá»™ Giáo dục và Ä‘ào tạo ban hành Quy chế quản lý và chọn cá»­ cán bá»™ Ä‘i công tác, học tập ở nÆ°á»›c ngoài.

11. Quyết định số 3360/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 21/6/2005 của Bá»™ trưởng Bá»™ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về phân cấp quản lý cho Đại học Thái nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà nẵng.

12. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế Ä‘á»™ tiền lÆ°Æ¡ng đối vá»›i cán bá»™, công chức, viên chức và lá»±c lượng vÅ© trang.

13. Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bá»™, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hÆ°u.

14. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hÆ°á»›ng dẫn Luật Bảo hiểm xã há»™i.

15. Thông tÆ° số 03/2007/TT-BLĐTBXH của Bá»™ Lao Ä‘á»™ng - ThÆ°Æ¡ng binh -Xã há»™i hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

16. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về việc xá»­ lý ká»· luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

17. Thông tÆ° số 130/2005/TT-BNV ngày 07/12/2005 của Bá»™ Ná»™i vụ về việc hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện má»™t số Ä‘iều của Nghị định 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

18. Quyết định 957/1997/QĐ-TTg ngày 11/11/1997 của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ về cải tiến má»™t số thủ tục về xuất cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam Ä‘ã xuất cảnh nhÆ°ng không về nÆ°á»›c Ä‘úng hạn.

19. Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006 của Chính phủ về xá»­ lý trách nhiệm vật chất đối vá»›i cán bá»™, công chức.

20. Thông tÆ° số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bá»™ Ná»™i vụ hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện xét nâng ngạch không qua thi đối vá»›i cán bá»™, công chức, viên chức Ä‘ã có thông báo nghỉ hÆ°u.

21. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức.

File đính kèm: