Thông tin chi tiết quy trình: Quy trình thuyên chuyển viên chức theo nguyện vọng của cá nhân

Thông tin chi tiết quy trình
Quy trình thuyên chuyển viên chức theo nguyện vọng của cá nhân

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Tên Ä‘Æ¡n vị: Ban Tổ chức Nhân sá»± - Đại học Huế

Địa chỉ:03 Lê Lợi – Thành phố Huế

Điện thoại liên hệ:3.834.490

Thời gian tiếp nhận: Giờ làm việc: Sáng: 7g00 - 11g30 Chiều: 13g30 – 17g00
Thời hạn giải quyết:
Trình tự thực hiện:

BÆ°á»›c 1:

- Viên chức ná»™p Ä‘Æ¡n, công văn đồng ý tiếp nhận của Ä‘Æ¡n vị má»›i cho Ä‘Æ¡n vị quản lý viên chức.

- Đơn vị quản lý viên chức họp xét và làm công văn kèm theo hồ sÆ¡ gá»­i Đại học Huế (qua Ban Tổ chức - Nhân sá»±).

BÆ°á»›c 2:

- Ban Tổ chức - Nhân sá»± thụ lý hồ sÆ¡, trình Giám đốc Đại học Huế xem xét.

- Sau khi có ý kiến đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Ban Tổ chức - Nhân sá»± soạn thảo quyết định, trình Giám đốc Đại học Huế ký và gá»­i  quyết định thuyên chuyển cho viên chức, Ä‘Æ¡n vị cÅ© và Ä‘Æ¡n vị má»›i.

BÆ°á»›c 3: Đơn vị có viên chức chuyển Ä‘i, sau khi nhận được quyết định thuyên chuyển, giải quyết các thủ tục cần thiết cho viên chức nhÆ°: chốt sổ bảo hiểm, chốt hồ sÆ¡, giấy thôi trả lÆ°Æ¡ng để gá»­i  cho Ä‘Æ¡n vị má»›i.

BÆ°á»›c 4:Đơn vị có viên chức chuyển đến, khi nhận được quyết định, tiến hành tiếp nhận hồ sÆ¡ viên chức, sổ bảo hiểm, giấy thôi trả lÆ°Æ¡ng và sắp xếp bố trí công việc cho viên chức.

Thành phần hồ sơ:
Số lượng bộ hồ sơ:
Lệ phí:
Căn cứ pháp lý:

1. Luật Giáo dục của Quốc há»™i ngày 14/6/2005; Luật sá»­a đổi, bổ sung má»™t số Ä‘iều Luật Giáo dục của Quốc há»™i ngày 25/11/2009.

2. Luật Bảo hiểm xã há»™i năm 2006.

3. Luật Viên chức năm 2010.

4. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ, quy định chi tiết và hÆ°á»›ng dẫn thi hành má»™t số Ä‘iều của Luật Giáo dục.

5. Pháp lệnh cán bá»™ công chức năm 1998.

6. Pháp lệnh sá»­a đổi, bổ sung má»™t số Ä‘iều của Pháp lệnh cán bá»™, công chức ngày 28/4/2000 và ngày 29/4/2003.

7. Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tÆ°á»›ng chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

8. Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miá»…n nhiệm của cán bá»™ công chức lãnh đạo.

9. Quyết định số 1604/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 11/4/2002 của Bá»™ trưởng Bá»™ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền quyệt định cá»­ cán bá»™ công nhân viên ra nÆ°á»›c ngoài.

10. Quyết định số 1295/TCCB ngày 18/6/1993 của Bá»™ trưởng Bá»™ Giáo dục và Ä‘ào tạo ban hành Quy chế quản lý và chọn cá»­ cán bá»™ Ä‘i công tác, học tập ở nÆ°á»›c ngoài.

11. Quyết định số 3360/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 21/6/2005 của Bá»™ trưởng Bá»™ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về phân cấp quản lý cho Đại học Thái nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà nẵng.

12. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế Ä‘á»™ tiền lÆ°Æ¡ng đối vá»›i cán bá»™, công chức, viên chức và lá»±c lượng vÅ© trang.

13. Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bá»™, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hÆ°u.

14. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hÆ°á»›ng dẫn Luật Bảo hiểm xã há»™i.

15. Thông tÆ° số 03/2007/TT-BLĐTBXH của Bá»™ Lao Ä‘á»™ng - ThÆ°Æ¡ng binh -Xã há»™i hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

16. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về việc xá»­ lý ká»· luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

17. Thông tÆ° số 130/2005/TT-BNV ngày 07/12/2005 của Bá»™ Ná»™i vụ về việc hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện má»™t số Ä‘iều của Nghị định 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

18. Quyết định 957/1997/QĐ-TTg ngày 11/11/1997 của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ về cải tiến má»™t số thủ tục về xuất cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam Ä‘ã xuất cảnh nhÆ°ng không về nÆ°á»›c Ä‘úng hạn.

19. Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006 của Chính phủ về xá»­ lý trách nhiệm vật chất đối vá»›i cán bá»™, công chức.

20. Thông tÆ° số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bá»™ Ná»™i vụ hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện xét nâng ngạch không qua thi đối vá»›i cán bá»™, công chức, viên chức Ä‘ã có thông báo nghỉ hÆ°u.

21. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức.

Các yêu cầu điều kiện:
File đính kèm: