Thông tin chi tiết quy trình: Quy trình cấp phát phôi bằng, chứng chỉ

Thông tin chi tiết quy trình
Quy trình cấp phát phôi bằng, chứng chỉ

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Tên Ä‘Æ¡n vị: Ban Đào tạo Đại học – Đại học Huế

Địa chỉ: 03 Lê Lợi – Thành phố Huế

Điện thoại liên hệ: 3.822.706

Thời gian tiếp nhận: Giờ làm việc: Sáng: 7g00 - 11g30 Chiều: 13g30 – 17g00
Thời hạn giải quyết: 1 ngày
Trình tự thực hiện:

BÆ°á»›c 1:

Đơn vị Ä‘ào tạo có công văn đề nghị cấp phôi văn bằng, chứng chỉ (theo mẫu quy định) gá»­i Đại học Huế (qua Ban Đào tạo đại học), kèm theo các tài liệu sau:

- Quyết định tốt nghiệp hoặc quyết định hoàn thành khóa học của đối tượng cần được cấp văn bằng, chứng chỉ;

- Báo cáo tình hình sá»­ dụng phôi VBCC của Ä‘Æ¡n vị.

- Số phôi văn bằng, chứng chỉ lần cấp trÆ°á»›c Ä‘ó bị hỏng và biên bản hủy phôi hỏng.

BÆ°á»›c 2: Ban Đào tạo đại học tiếp nhận, kiểm tra thông tin trên công văn và kiểm tra các văn bản Ä‘ính kèm; trả và yêu cầu Ä‘Æ¡n vị Ä‘iều chỉnh, bổ sung nếu công văn hoặc văn bản Ä‘ính kèm chÆ°a đạt yêu cầu (thá»±c hiện trong ngày).

BÆ°á»›c 3:

Ban Đào tạo đại học tiếp nhận công văn và các văn bản Ä‘ính kèm hoàn chỉnh; đối chiếu số lượng phôi đề nghị cấp vá»›i việc sá»­ dụng phôi Ä‘ã cấp để lập phiếu phê duyệt.

- Ná»™p tiền mua phôi văn bằng, chứng chỉ tại Ban Kế hoạch - Tài chính.

- Nhận phôi văn bằng, chứng chỉ theo phiếu phê duyệt tại Văn phòng.

* LÆ°u ý:

- Đơn vị lập sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo mẫu quy định tại Quy chế Văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bá»™ trưởng Bá»™ Giáo dục và Đào tạo – QC33).

- Đơn vị có thể đề nghị cấp phôi bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc đồng thời vá»›i việc đề nghị cấp phôi văn bằng, chứng chỉ để thá»±c hiện Điều 25 QC33.

- Bản chính văn bằng, chứng chỉ chỉ cấp má»™t lần, không cấp lại (theo Ä‘iều 2 QC33).

Thành phần hồ sơ:

Má»—i bá»™ hồ sÆ¡ gồm có:
- Giấy giá»›i thiệu của Ä‘Æ¡n vị xin cấp phôi VBCC.
- Đơn đề nghị cấp phôi VBCC (trong Ä‘ó ghi rõ số phôi đề nghị cấp theo QĐ tốt nghiệp)
- Quyết định tốt nghiệp (Bản sao)
- Báo cáo tình hình sá»­ dụng phôi VBCC tại Ä‘Æ¡n vị
- Biên bản hủy phôi VBCC bị hỏng (nếu có)

Số lượng bộ hồ sơ: 02 bá»™
Lệ phí: Không có
Căn cứ pháp lý:

-Quyết định 40/2003/QĐ-BGDĐT, ngày 08/8/2003 của Bá»™ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế về tổ chức Ä‘ào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa (gọi tắt là QC40).
-Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 20/6/2007 của Bá»™ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (gọi tắt là QC33).

Các yêu cầu điều kiện:

-Ná»™p đầy đủ hồ sÆ¡. -Yêu cầu các Ä‘Æ¡n vị khi ná»™p hồ sÆ¡ cần rà soát kỹ tránh Ä‘ánh sai số sê-ri của phôi VBCC bị hỏng.

File đính kèm: qui trinh cap phat phoi VBCC20130118082327.rar