Thông tin thủ tục hành chính - Đại học Huế
     
 


Tìm kiếm:  
Tổng cộng: 100 Quy trình

1 Tiếp tục 3 4

STT Tên quy trình Ngày thụ lý
11 ngày
21 ngày
32 ngày
41 ngày
515 ngày
6
7
8
9
10
11
12
13
1430 ngày
1530 ngày
16Thực hiện theo thời gian qui định của qui trình
17Không quá 3 ngày, sau khi Ban Công tác sinh viên kiểm tra xong hồ sơ sinh viên.
181 ngày
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1 Tiếp tục 3 4