Đơn vị ký kết
Chọn quốc gia:
Tên văn bản Ngày ký kết Ký kết với Quốc gia Nội dung ký kết
Biên bản ghi nhớ về trao đổi sinh viên 14/09/2018 Trường Đại học Denver Hoa Kỳ Chương trình trao đổi sinh viên thực tập về sức khỏe tâm thần
Hỗ trợ xây dựng chương trình Thạc sĩ PPDH Toán cho ĐH Quốc gia Lào 23/07/2018 Đại học Quốc gia Lào Lào Hỗ trợ xây dựng chương trình Thạc sĩ PPDH Toán cho ĐH Quốc gia Lào
Hợp tác trao đổi sinh viên và hợp tác nghiên cứu với ĐH Hokkaido 11/07/2018 Hokkaido University of Education Nhật Bản Trao đổi sinh viên và hợp tác trong nghiên cứu; Trao đổi giảng viên
Biên bản ghi nhớ 08/05/2018 The Education University of Hong Kong Trung Quốc Hợp tác trong nghiên cứu; trao đổi sinh viên, cán bộ; đổng tổ chwucs hội nghị, hội thảo...
MOU of Cooperation between L'ecole nationale D'ingenieurs Du Val De Loire (ENIVL) and Hue University College of Education (HUCE) 15/04/2009 L'ecole nationale D'ingenieurs Du Val De Loire Pháp Thực hiện chương trình trao đổi hợp tác; nội dung, quy trình thực hiện chương trình trao đổi sinh viên
MOU between School of Education, Hue University, Vietnam and Faculty of Science, Khon Kaen University, Thailand 16/05/2000 Faculty of Sciences Thái Lan - Trao đổi cán bộ, sinh viên;- Trao đổi giáo viên thỉnh giảng, sinh viên nghiên cứu.