Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế
Địa chỉ: Tầng 3, số 01 Điên Biên Phủ - TP. Huế
Điện thoại: 0914 019520 - TS. Nguyễn Công Hào, Trưởng Ban
  0913 417796 - TS. Lê Nam Hải, Phó trưởng Ban ĐT&CTSV
                  0935 551249 - PGS.TS Võ Viết Minh Nhật, Phó trưởng Ban ĐT&CTSV.
E-mail: cuusinhvien@hueuni.edu.vn
*Họ và tên
Địa chỉ
*Địa chỉ e-mail
*Tiêu đề
*Nội dung
*Xác nhận
Phần đánh dấu * là phần bắt buộc phải nhập