Đại học Huế tổ chức chương trình Hội thảo Quốc gia vai trò của Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường học Đại học Huế tổ chức chương trình Hội thảo Quốc gia vai trò của Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường học (14/04/2021)

Nhằm tạo dựng và phát huy tinh thân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo chủ trường của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường kết nối và chia sẻ các nguồn lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học. Ngày 09 tháng 5 năm 2021, Đại học Huế sẽ tổ chức chương trình Hội thảo Quốc gia vai trò của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học.

Trước
Tiếp
Trước
Tiếp