Tiếng việt   rss
University of Medicine and Pharmacy
Web link
University of Medicine and Pharmacy
 

Full name: Cao Ngoc Thanh
Position: Rector
Telephone: (84).054.3.832.643
Email:cnthanh@hueuni.vn

 

Full name:
     Vo Tam
Position:
     Vice Rector
Telephone:
     (84).054.3.933.550
Email:
     
votam@hueuni.vn

Full name:
     Nguyễn Vũ Quốc Huy
Position:
     Vice Rector
Telephone:
     (84).054.3.933.551
Email:
     
nvqhuy@huemed-univ.edu.vn

Full name:
     Nguyễn Khoa Hùng
Position:
     Vice Rector
Telephone:
     (84).054.3.933.552
Email:
     
ngkhhung@yahoo.com

 

Web link
Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế Trang thông tin hỗ trợ công tác Đào tạo Tín chỉ