SEARCH:  
Tổng cộng: 104 Quy trình

1 Tiếp tục 3 4

STT Tên quy trình Ngày thụ lý
11 ngày
21 ngày
32 ngày
41 ngày
5
6Từ 15g30 thứ Năm hàng tuần
7
8
915 ngày
10
11
12
13
14
15
16
17
1830 ngày
1930 ngày
20Thực hiện theo thời gian qui định của qui trình
21Không quá 3 ngày, sau khi Ban Công tác sinh viên kiểm tra xong hồ sơ sinh viên.
221 ngày
23
24
25
26
27
28
29
30

1 Tiếp tục 3 4