Tìm thấy 358 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
335/QĐ-BGDĐT 15-01-2021 Quyết định Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
45/2020/TT-BGDĐT 11-11-2020 Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
41/2020/TT-BGDĐT 03-11-2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
42/2020/TT-BGDĐT 03-11-2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
39/2020/TT-BGDĐT 09-10-2020 Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
2988/QĐ-BGDĐT 09-10-2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các thứ trưởng
38/2020/TT-BGDĐT 06-10-2020 Thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
2727/QĐ-BGDĐT 23-09-2020 Quyết định v/v phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
31/2020/TT-BGDĐT 15-09-2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
30/2020/TT-BGDĐT 15-09-2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
29/2020/TT-BGDĐT 15-09-2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
619/TB-BGDĐT 03-08-2020 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Đại học Huế
2172/QĐ-BGDĐT 03-08-2020 Quyết định v/v Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
20/2020/TT-BGDĐT 27-07-2020 Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
19/2020/TT-BGDĐT 29-06-2020 Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1660/QĐ-BGDĐT 24-06-2020 Quyết định ban hành Quy trình thực hiện chương trình, dự án và nhiệm vụ đầu tư tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
1588/QĐ-BGDĐT 16-06-2020 Quyết định v/v phân cấp cho Giám đốc đại học vùng quyết định kéo dài thời gian làm việc, nâng lương thường xuyên, nghỉ hưu đối với giảng viên cao cấp
1320/QĐ-BGDĐT 25-05-2020 Quyết định v/v phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng phụ trách chỉ đạo các chương trình, dự án, nhiệm vụ đầu t
11/2020/TT-BGDĐT 19-05-2020 Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
1169/QĐ-BGDĐT 14-05-2020 Quyết định ban hành Tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
10/2020/TT-BGDĐT 14-05-2020 Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
856/QĐ-BGDĐT 26-03-2020 Quyết định danh sách thành viên Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực
07/2020/TT-BGDĐT 20-03-2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ , được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
06/2020/TT-BGDĐT 19-03-2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/2020/TT-BGDĐT 18-03-2020 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
05/2020/TT-BGDĐT 18-03-2020 Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
516/QĐ-BGDĐT 24-02-2020 Quyết định v/v phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
501/QĐ-BGDĐT 21-02-2020 Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học
56/TB-BGDĐT 10-02-2020 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị triển khai Nghị định quy định cho tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
26/2019/TT-BGDĐT 30-12-2019 Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên