Tìm thấy 82 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
69/2020/QĐ-UBND 31-12-2020 Quyết định bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
2131/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Ông Trương Quý Tùng, Phó giám đốc Đại học Huế, ký các văn bản hành chính và chứng từ tài chính của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
2130/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định ủy quyền cho Quyền Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
63/2020/QĐ-UBND 14-12-2020 Quyết định Ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn
1870/QĐ-ĐHH 04-12-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Quyền Hiệu trưởng Trường Du lịch- Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
71/NQ-HĐĐH 04-11-2020 Nghị quyết v/v thông qua Đề án thành lập Trường Du lịch thuộc Đại học Huế
41/2020/TT-BGDĐT 03-11-2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
39/2020/TT-BGDĐT 09-10-2020 Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
2988/QĐ-BGDĐT 09-10-2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các thứ trưởng
1449/QĐ-ĐHH 30-09-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế từ 01/10/2020 đến 31/12/2020
1448/QĐ-ĐHH 30-09-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế từ 01/10/2020 đến 31/12/2020
1447/QĐ-ĐHH 30-09-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Quyền Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
2727/QĐ-BGDĐT 23-09-2020 Quyết định v/v phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1456/KH-ĐHH 21-09-2020 Kế hoạch năm học 2020 - 2021
1395/QĐ-ĐHH 17-09-2020 Quyết định v/v thành lập Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy Cơ quan Đại học Huế năm 2020, 2021
1394/QĐ-ĐHH 17-09-2020 Quyết định v/v thành lập Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy Đại học Huế năm 2020, 2021
1405/HD-ĐHH 11-09-2020 Hướng dẫn phối hợp xử lý dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) theo tình huống
1359/QĐ-ĐHH 11-09-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban Biên tập Bản tin và Cổng thông tin điện tử Đại học Huế
619/TB-BGDĐT 03-08-2020 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Đại học Huế
2172/QĐ-BGDĐT 03-08-2020 Quyết định v/v Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
19/NQ-HĐĐH 31-07-2020 Nghị quyết về việc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
20/QĐ-HĐĐH 31-07-2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
10/2020/GP-XBBT 14-07-2020 Giấy phép xuất bản bản tin Đại học Huế
912/QĐ-ĐHH 30-06-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Quyền Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
911/QĐ-ĐHH 30-06-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
910/QĐ-ĐHH 30-06-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
19/2020/TT-BGDĐT 29-06-2020 Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
242/TB-UBND 23-06-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đại học Huế
83/NQ-CP 27-05-2020 Nnghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
1320/QĐ-BGDĐT 25-05-2020 Quyết định v/v phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng phụ trách chỉ đạo các chương trình, dự án, nhiệm vụ đầu t