Tìm thấy 102 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
2195/QĐ-ĐHH 31-12-2023 2195/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Cơ quan Đại học Huế và Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế
531/QĐ-TTg 19-03-2023 531/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
2186/QĐ-ĐHH 30-12-2022 2186/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế
2143/QĐ-ĐHH 31-12-2021 Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Gắng, Khoa trưởng Giáo dục Thể chất - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
37/2021/QĐ-TTg 18-12-2021 37/2021/QĐ-TTg: Quyét định về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
4378/QĐ-BGDĐT 19-11-2021 4378/QĐ-BGDĐT : Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển công chức, viên chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2055/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
69/NQ-HĐĐH 25-10-2021 69/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc ban hành Chương trình công tác của Hội đồng Đại học Huế năm 2022
1499/QĐ-ĐHH 05-10-2021 Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban phòng chống lụt bảo, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy Đại học Huế
19/TB-HĐKHĐT 11-05-2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế, Phiên họp thứ nhất năm 2021
1440/QĐ-BGDĐT 29-04-2021 Quyết định v/v phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
482/QĐ-ĐHH 27-04-2021 Quyết định v/v phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế
0 24-03-2021 Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Huế và Trường Đại học Duy Tân
317/KH-ĐHH 10-03-2021 Thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030
206/QĐ-ĐHH 05-03-2021 Quyết định v/v ban hành Danh mục hồ sơ Đại học Huế năm 2021
69/2020/QĐ-UBND 31-12-2020 Quyết định bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
2131/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Ông Trương Quý Tùng, Phó giám đốc Đại học Huế, ký các văn bản hành chính và chứng từ tài chính của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
2130/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định ủy quyền cho Quyền Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
63/2020/QĐ-UBND 14-12-2020 Quyết định Ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn
1870/QĐ-ĐHH 04-12-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Quyền Hiệu trưởng Trường Du lịch- Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1640a/QĐ-ĐHH 11-11-2020 Quyết định v/v ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên đùng thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo của các đơn vị tại Đại học HUế
71/NQ-HĐĐH 04-11-2020 Nghị quyết v/v thông qua Đề án thành lập Trường Du lịch thuộc Đại học Huế
41/2020/TT-BGDĐT 03-11-2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
2988/QĐ-BGDĐT 09-10-2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các thứ trưởng
39/2020/TT-BGDĐT 09-10-2020 Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
1447/QĐ-ĐHH 30-09-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Quyền Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1448/QĐ-ĐHH 30-09-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế từ 01/10/2020 đến 31/12/2020
1449/QĐ-ĐHH 30-09-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế từ 01/10/2020 đến 31/12/2020
2727/QĐ-BGDĐT 23-09-2020 Quyết định v/v phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1456/KH-ĐHH 21-09-2020 Kế hoạch năm học 2020 - 2021
1394/QĐ-ĐHH 17-09-2020 Quyết định v/v thành lập Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy Đại học Huế năm 2020, 2021