Tìm thấy 126 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
517/QĐ-ĐHH 13-05-2024 517/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Đại học Huế
300/QĐ-ĐHH 27-03-2024 300/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định soạn thảo và ban hành văn bản quản lý của Đại học Huế
1967/QĐ-ĐHH 16-12-2020 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ và công tác pháp chế của Đại học Huế
42/2020/TT-BGDĐT 03-11-2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
25/2019/TT-BGDĐT 30-12-2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1171/KH-ĐHH 29-08-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
121/QĐ-ĐHH 25-01-2019 Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Đại học Huế
1527/QĐ-ĐHH 23-11-2018 Quyết định v/v Ban hành Quy định soạn thảo và ban hành văn bản quản lý của Đại học Huế
1421/QĐ-ĐHH 01-11-2018 Quyết định Ban hành Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo
QĐ: 825/QĐ-ĐHH 07-08-2017 Quyết định về việc ủy quyền cho Phó Khoa trưởng phụ trách Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế (PGS.TS Trần Hữu Tuấn).
QĐ: 633/QĐ-ĐHH 16-06-2017 Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017.
QĐ: 256/QĐ-ĐHH 24-03-2017 Quyết định về việc thanh tra kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017.
CT: 6186/CT-BGDĐT 29-12-2016 Chỉ thị về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020.
CT: 5972/CT-BGDĐT 20-12-2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
KH: 1510/KH-HĐPHCTPBGDPL 13-12-2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách Tư pháp và hoạt động Tư pháp năm 2017.
TT: 23/2016/TT-BGDĐT 13-10-2016 Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.
KH: 1063/KH-ĐHH 09-09-2016 Kế hoạch công tác thanh tra của Đại học Huế năm học 2016 - 2017.
CV: 925/ĐHH-PCTĐ 02-08-2016 Về việc khen thưởng quá trình cống hiến.
CV: 3332/BGDĐT-TĐKT 07-07-2016 Về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT lần thứ 14 năm 2017.
QĐ: 757/QĐ-ĐHH 27-06-2016 Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.
QĐ: 632/QĐ-ĐHH 01-06-2016 Quyết định về việc kiểm tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.
CV: 2483/BGDĐT-TTr 27-05-2016 Về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.
QĐ: 354/QĐ-ĐHH 31-03-2016 Quyết định về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục thể chất trực thuộc Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế.
QĐ: 353/QĐ-ĐHH 31-03-2016 Quyết định về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế.
QĐ: 264/QĐ-ĐHH 15-03-2016 Quyết định về việc thành lập Đoàn thanh tra tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế đợt 1 năm 2016.
115/ĐHH-PCTĐ 01-02-2016 Về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục".
CV: 114/ĐHH-PCTĐ 01-02-2016 Về việc đăng ký thi đua năm học 2015-2016.
CV: 75/ĐHH-PCTĐ 21-01-2016 Về việc đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016.
QĐ: 208/QĐ-BGDĐT 19-01-2016 Quyết định Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
CV: 24/ĐHH-TTr 08-01-2016 Về việc sử dụng mẫu phôi văn bằng.