Tìm thấy 463 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
753/ĐHH-ĐTCTSV 30-05-2022 753/ĐHH-ĐTCTSV : V/v cho phép Trường Đại học Nông Lâm đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chăn nuôi bằng tiếng Anh tại Lào
02/2022/TT-BGDĐT 18-02-2022 02/2022/TT-BGDĐT : Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
03/2022/TT-BGDĐT 18-02-2022 03/2022/TT-BGDĐT : Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
01/2022/TT-BGDĐT 14-01-2022 01/2022/TT-BGDĐT : Thông tư ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học
01/2022/TT-BGDĐT 14-01-2022 01/2022/TT-BGDĐT : Thông tư ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học
48/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 48/2021/TT-BGDĐT : Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên
44/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 44/2021/TT-BGDĐT : Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học
46/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 46/2021/TT-BGDĐT : Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
47/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 47/2021/TT-BGDĐT : Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
41/2021/TT-BGDĐT 30-12-2021 41/2021/TT-BGDĐT : Thông tư Quy định danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương
42/2021/TT-BGDĐT 30-12-2021 42/2021/TT-BGDĐT : Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
42/2021/TT-BGDĐT 30-12-2021 42/2021/TT-BGDĐT : Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
35/2021/TT-BGDĐT 06-12-2021 35/2021/TT-BGDĐT : Thông tư quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học
35/2021/TT-BGDĐT 06-12-2021 35/2021/TT-BGDĐT : Thông tư quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học
26/2021/TT-BGDĐT 17-09-2021 26/2021/TT-BGDĐT : Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
25/2021/TT-BGDĐT 08-09-2021 25/2021/TT-BGDĐT : Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030
0 24-03-2021 Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Huế và Trường Đại học Duy Tân
10/2020/GP-XBBT 14-07-2020 Giấy phép xuất bản bản tin Đại học Huế
540/ĐHH-ĐTCTSV 23-04-2020 V/v hướng dẫn tạm thời bảo vệ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến
586/QĐ-ĐHH 21-04-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Huế
273/ĐHH-KHCNQHQT 04-03-2020 V/v thay đổi đơn vị tiếp nhận, quản lý sản phẩm ứng dụng các đề tài, nhiệm vụ KH&CN
99/QĐ-ĐHH 21-01-2020 Quyết định v/v cho phép Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý Công nghệ thông tin
4966/BGDĐT-CNTT 31-10-2019 4966/BGDĐT-CNTT : V/v triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin đối với các cơ sở giáo dục đại học, các trường CĐ sư phạm và TC sư phạm
3947/QĐ-BGDĐT 24-10-2019 Quyết định v/v kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục
1296/ĐHH-ĐT 19-09-2019 V/v miễn thi đánh giá năng lực ngoại ngữ không chuyên đầu ra cho sinh viên
15/2019/GP-XBBT 05-08-2019 Giấy phép xuất bản bản tin: Bản tin Đại học Huế
32/NQ-HĐĐH 02-08-2019 Nghị quyết v/v thông qua Đề án thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Huế
3208/BGDĐT-GDĐH 29-07-2019 V/v Ủy quyền cho Giám đốc Đại học Huế ký quyết định tổ chức đào tạo 1 phần chương trình thạc sĩ theo định hướng ứng dụng tại các khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung
842/ĐHH-KHTC 25-06-2019 V/v hướng dẫn lập hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình hoàn thành
670/ĐHH-KHTC 31-05-2019 V/v thanh toán giờ giảng cho giảng viên công tác tại Cơ quan Đại học Huế sinh hoạt chuyên môn tại các đơn vị