Tìm thấy 21 văn bản - Hiển thị 21 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
571/QĐ-ĐHH 21-05-2024 571/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế
883/QĐ-ĐHH 27-06-2023 883/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích nhà làm việc và công trình sự nghiệp của khối đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế
982/QĐ-ĐHH 14-07-2021 982/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và lĩnh vực y tế cho Trường Đại học Y- Dược, Đại học Huế
335/QĐ-BGDĐT 15-01-2021 Quyết định Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
1640/QĐ-ĐHH 11-11-2020 Quyết định v/v ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc và Nhà thư viện của Đại học Huế
QĐ: 1442/QĐ-BGDĐT 26-04-2017 Quyết định về việc phân cấp trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, cải tạo và sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng cho Đại học Huế.
QĐ 2415/QĐ-ĐHH 26-11-2012 Quyết định: Về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu xây lắp thuộc dự án Đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông thực hành sư phạm - Đại học Huế.
QĐ 868/QĐ-ĐHH 10-05-2012 Quyết định: Về việc Ban hành quy định tạm thời về phân cấp và chức năng nhiệm vụ trong Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Đại học Huế.
QĐ 814/QĐ-ĐHH 03-05-2012 Quyết định: Về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu xây lắp công trình Giảng đường số 01 Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.
QĐ 402/QĐ-ĐHH-DAXD 16-12-2010 Quyết định về việc: Thành lập Tổ chuyên gia chọn thầu các gói thầu có hình thức chỉ định thầu thuộc Đại học Huế.
QĐ 375/QĐ-ĐHH-DAXD 01-12-2010 Quyết định Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu công trình Nhà học KH4 Trường đại học Khoa học thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học Huế bước 2 - giai đoạn 1.
7054/QĐ-BGDĐT 28-10-2009 Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thuộc Dự án xây dựng Đại học Huế bước 2 - giai đoạn 1 (năm 2006-2010).
212/QĐ-ĐHH-DAXD 24-06-2009 Quyết định Thành lập Tổ chuyên gia xét thầu xây lắp công trình Nhà học Khoa Du lịch - Đại học Huế
214/QĐ-ĐHH-DAXD 24-06-2009 Quyết định Thành lập Tổ chuyên gia chọn thầu các gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc các dự án đầu tư xây dựng Ký túc xá sinh viên Đại học Huế.
18/NQ-CP 20-04-2009 Nghị quyết Về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
05/2009/TT-BXD 15-04-2009 Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.
777/TTr-SKHĐT 28-05-2008 Tờ trình về việc phê duyệt dự án đầu tư vào khu Đại học Huế (đường Hồ Đắc Di)
5422/BTC-ÐT 12-05-2008 Công văn về việc tạm ứng, thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng
12/2008/TT-BXD 07-05-2008 Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
11/2008/TT-BXD 05-05-2008 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ \"về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại\"
071/QĐ-ĐHH-DAXD 18-04-2008 Về việc điều chỉnh Hội đồng nghiệm thu thiết bị Dự án tăng cường trang thiết bị, mở rộng và nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng CNSH - Đại học Huế