Tìm thấy 13 văn bản - Hiển thị 13 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
72/QĐ-ĐHH 21-01-2021 Quyết định v/v Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quý khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế
643/QĐ-ĐHH 12-11-2020 Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến khích tài năng Đại học Huế
1488/QĐ-ĐHH 09-10-2020 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích tài năng Đại học Huế
29/2020/TT-BGDĐT 15-09-2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
1694/QĐ-ĐHH 20-12-2019 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Đại học Huế
1603/QĐ-ĐHH 05-12-2019 Quyết định v/v điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021
1414/QĐ-ĐHH 24-10-2019 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Thường trực Hội đồng
1415/QĐ-ĐHH 24-10-2019 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021
63/2019/QĐ-UBND 09-10-2019 Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
2491/QĐ-BGDĐT 23-08-2019 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục
2483/QĐ-BGDĐT 22-08-2019 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục
119/KH-UBND 09-05-2019 Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 71 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
10/2019/QĐ-UBND 04-03-2019 Quyết định Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế"