Tìm thấy 71 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
968/QĐ-ĐHH 28-06-2022 968/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán giảng dạy nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026
853/QĐ-ĐHH 31-05-2022 853/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế
662/QĐ-ĐHH 06-05-2022 662/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc sửa đổi khoản 1 Điều 14 Quyết định số 2121/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế
46/NQ-HĐĐH 06-08-2021 46/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Quy chế tài chính Đại học Huế
704/QĐ-ĐHH 31-05-2021 Quyết định v/v sửa đổi một số điều của quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định 1113/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế
2121/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế
1113/QĐ-ĐHH 31-07-2020 Quyết định v/v sửa đổi một số điều của Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 926/QĐ-ĐHH ngày 01/9/2017 của Giám đốc Đại học Huế
1010/QĐ-ĐHH 16-07-2020 Quyết định v/v áp dụng hóa đơn điện tử trong các đơn vị thuộc Đại học Huế
1660/QĐ-BGDĐT 24-06-2020 Quyết định ban hành Quy trình thực hiện chương trình, dự án và nhiệm vụ đầu tư tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
525/QĐ-ĐHH 31-03-2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-ĐHH ngày 21/10/2015 của Giám đốc Đại học Huế
182/QĐ-ĐHH 14-02-2020 Quyết định v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Đại học Huế áp dụng tại Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế
160/QĐ-ĐHH 07-02-2020 Quyết định v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Đại học Huế
1343/QĐ-ĐHH 14-10-2019 Quyết định v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Huế có hiệu lực từ 01/11/2019
842/ĐHH-KHTC 25-06-2019 V/v hướng dẫn lập hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình hoàn thành
847/QĐ-ĐHH 24-06-2019 Quyết định v/v quy định mức thu phôi bằng, bản sao phôi văn bằng chứng chỉ
670/ĐHH-KHTC 31-05-2019 V/v thanh toán giờ giảng cho giảng viên công tác tại Cơ quan Đại học Huế sinh hoạt chuyên môn tại các đơn vị
03/NQ-HĐĐH 15-02-2019 Nghị quyết về phương án kế hoạch tài chính của Đại học Huế năm 2019
1189/QĐ-ĐHH 11-09-2018 Quyết định V/v điều chỉnh Điều 9 của Quyết định 1303/QĐ-DHH ngày 21/10/2015 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Đại học Huế
899/ĐHH-KHTC 03-07-2018 V/v quy định về chế độ kế toán áp dụng chung trong toàn Đại học Huế
606/TB-ĐHH 15-05-2018 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị tự chủ đại học
707/QĐ-BGDĐT 07-03-2018 Quyết định Ban hành Quy trình thực hiện chương trình, dự án và nhiệm vụ đầu tư tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
QĐ: 737/QĐ-ĐHH 14-07-2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Đại học Huế.
QĐ: 618/QĐ-ĐHH 14-06-2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Huế.
QĐ: 606/QĐ-ĐHH 12-06-2017 Quyết định về việc điều chỉnh mức tiền ăn của sinh viên trong thời gian học tập tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế.
QĐ: 1336/QĐ-ĐHH 18-10-2016 Quyết định về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế.
CV: 4039/BGDĐT-KHTC 18-08-2016 Về việc điều chỉnh tăng học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 77/2014/NQ-CP.
QĐ: 752/QĐ-ĐHH 24-06-2016 Quyết định về việc ban hành Quy định một số mức chi áp dụng đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế.
QĐ: 674/QĐ-ĐHH (2016) 08-06-2016 Quyết định về việc điều chỉnh mức tiền ăn của sinh viên trong thời gian học tập tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Đại học Huế.
QĐ: 673/QĐ-ĐHH 08-06-2016 Quyết định về việc phê duyệt mức thu tiền ở của giảng viên, sinh viên quốc tế tại Nhà A6 Ký túc xá Trường Bia thuộc Trung tâm Phục vụ sinh viên.
QĐ: 347/QĐ-ĐHH 29-03-2016 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Huế.