Tìm thấy 502 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1115/QĐ-ĐHH 02-08-2022 1115/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế
1068/QĐ-ĐHH 21-07-2022 1068/QĐ-ĐHH : Quyết định phê duyệt Đề án chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế
1006/QĐ-ĐHH 07-07-2022 1006/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành danh mục các học phần được công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ trong chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất (Bổ sung)
753/ĐHH-ĐTCTSV 30-05-2022 753/ĐHH-ĐTCTSV : V/v cho phép Trường Đại học Nông Lâm đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chăn nuôi bằng tiếng Anh tại Lào
794/QĐ-ĐHH 24-05-2022 794/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về việc triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sỹ cho đội ngũ của Đại học Huế theo Quy t định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 củ Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng c o năng lực đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030
713/QĐ-ĐHH 17-05-2022 713/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định việc biên soạn, thẩm định, xuất bản và sử dụng giáo trình giáo dục đại học tại Đại học Huế
581/QĐ-ĐHH 27-04-2022 581/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ tại Đại học Huê
239/QĐ-ĐHH 03-03-2022 239/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường
224/QĐ-ĐHH 01-03-2022 224/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm mở ngành đào tạo Sinh thái nông nghiệp (ngành đào tạo thí điểm, mã số đề xuất: 8620120) trình độ thạc sĩ
223/QĐ-ĐHH 01-03-2022 223/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc mở ngành đào tạo Lâm nghiệp (ngành đào tạo thí điểm, mã số đề xuất: 7620210) hệ chính quy trình độ đại học của Trường Đại học Nông Lâm
210/QĐ-ĐHH 28-02-2022 210/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông số
02/2022/TT-BGDĐT 18-02-2022 02/2022/TT-BGDĐT : Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
03/2022/TT-BGDĐT 18-02-2022 03/2022/TT-BGDĐT : Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
01/2022/TT-BGDĐT 14-01-2022 01/2022/TT-BGDĐT : Thông tư ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học
01/2022/TT-BGDĐT 14-01-2022 01/2022/TT-BGDĐT : Thông tư ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học
2167/QĐ-ĐHH 31-12-2021 2167/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định Đào tạo từ xa trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ
47/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 47/2021/TT-BGDĐT : Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
46/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 46/2021/TT-BGDĐT : Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
44/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 44/2021/TT-BGDĐT : Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học
42/2021/TT-BGDĐT 30-12-2021 42/2021/TT-BGDĐT : Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
42/2021/TT-BGDĐT 30-12-2021 42/2021/TT-BGDĐT : Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
35/2021/TT-BGDĐT 06-12-2021 35/2021/TT-BGDĐT : Thông tư quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học
35/2021/TT-BGDĐT 06-12-2021 35/2021/TT-BGDĐT : Thông tư quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học
1858/QĐ-ĐHH 29-11-2021 1858/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo dự bị tiến sĩ tại Đại học Huế
1817/QĐ-ĐHH 25-11-2021 1817/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Quy định quy trình xét tuyển trong các kỳ thi tuyển sinh cao học tại Đại học Huế
1538/QĐ-ĐHH 11-10-2021 Quyết định về việc Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế
1528/QĐ-ĐHH 08-10-2021 Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế
24/2021/TT-BGDĐT 08-09-2021 24/2021/TT-BGDĐT : Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/2021/TT-BGDĐT 08-09-2021 25/2021/TT-BGDĐT : Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030
1277/QĐ-ĐHH 27-08-2021 1277/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế