Tìm thấy 15 văn bản - Hiển thị 15 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
KH: 345/KH-BGDĐT 23-05-2017 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025".
CV: 733/QĐ-BGDĐT 13-03-2017 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT.
TB: 154/TB-ĐHH 02-03-2015 Thông báo: Kết luận cuộc họp về phát triển phần mềm đào tạo tín chỉ của Đại học Huế.
TB: 1202/ĐHH 24-12-2014 Thông báo: Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin Đại học Huế.
KH: 10/KH-ĐHH 08-01-2014 Kế hoạch: Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của Đại học Huế đến năm 2015.
2477/QĐ-ĐHH 07-12-2012 Quyết định về việc ban hành "Quy định về quản lý và sử dụng hệ thống thông tin điện tử của Đại học Huế"
QĐ 479/QĐ-ĐHH 14-03-2012 Quyết định: Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị đánh giá các phần mềm dung chung của Đại học Huế.
QĐ 56/QĐ-ĐHH-TCNS 10-01-2012 Quyết định: Về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và Tổ tư vấn chuyên môn cho Ban trong công tác quản lý và thông tin khoa học của Đại học Huế.
QD 70/QĐ-HĐCDGSNN 20-05-2011 Quyết định về việc: Thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (I) Đại học Huế năm 2011.
QĐ 1167/QĐ-ĐHH 16-05-2011 Quyết định: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập trang Thông tin điện tử Đại học Huế.
QĐ 979/QĐ-ĐHH 19-04-2011 Quyết định Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Đại học Huế.
979/QĐ-ĐHH 19-04-2011 Quyết định về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Đại học Huế.
QĐ 496/QĐ-ĐHH 07-03-2011 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng hệ thống thông tin lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành của Đại học Huế
8330/BGDĐT-CNTT 22-09-2009 Về việc góp ý Dự thảo Thông tư về hoạt động và sử dụng website của các cơ sở giáo dục.
QĐ 604/QĐ/ĐHH-TCNS 21-05-2007 Quyết định: Thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và tổ tư vấn chuyên môn cho Ban trong công tác quản lý và thông tin khoa học của ĐHH.