Tìm thấy 283 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1749/QĐ-BGDĐT 28-06-2024 1749/QĐ-BGDĐT : Quyết định ban hành quy định xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp Bộ, trong toàn quốc của sáng kiến; xét, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ, trong toàn quốc của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4466/QĐ-BGDĐT 26-12-2023 4466/QĐ-BGDĐT : Quyết định Quy định một số định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1396/QĐ-ĐHH 03-10-2023 1396/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 719/QĐ-ĐHH ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế
1356/QĐ-ĐHH 27-09-2023 1356/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Liêm chính khoa học Đại học Huế, nhiệm kỳ 2021 -2026
862/QĐ-ĐHH 23-06-2023 862/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Đại học Huế
666/QĐ-ĐHH 18-05-2023 666/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Đại học Huế
313/QĐ-ĐHH 17-03-2023 313/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và khai thác thương mại tài sản trí tuệ tại Đại học Huế.
295/QĐ-ĐHH 15-03-2023 295/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định về liêm chính học thuật trong hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Huế
1308/QĐ-ĐHH 09-09-2022 1308/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế
719/QĐ-ĐHH 17-05-2022 719/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế
157/QĐ-ĐHH 16-02-2022 157/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Huế
2000/QĐ-ĐHH 16-12-2021 2000/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn
26/2021/TT-BGDĐT 17-09-2021 26/2021/TT-BGDĐT : Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
587/QĐ-ĐHH 17-05-2021 Quyết định v/v kiện toàn Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
528/QĐ-ĐHH 06-05-2021 Quyết định v/v kiện toàn Ban biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn
527/QĐ-ĐHH 06-05-2021 Quyết định v/v kiện toàn Ban biên tập Tạp chí khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển
449/QĐ-ĐHH 22-04-2021 Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu
451/QĐ-ĐHH 22-04-2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng Tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu nhiệm kỳ 2021-2026
2117/QĐ-TTg 16-12-2020 Quyết định Ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
1970/QĐ-ĐHH 16-12-2020 Quyết định v/v ban hành hướng dẫn về xét, phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự của Đại học Huế
1657/QĐ-ĐHH 16-11-2020 Quyết định v/v thành lập Hội đồng Quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến khích tài năng Đại học HUế
45/2020/TT-BGDĐT 11-11-2020 Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
754/QĐ-ĐHH 01-06-2020 Quyết định v/v ban hành Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại Đại học Huế
86/KH-UBND 23-03-2020 Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng năm 2030
06/2020/TT-BGDĐT 19-03-2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
273/ĐHH-KHCNQHQT 04-03-2020 V/v thay đổi đơn vị tiếp nhận, quản lý sản phẩm ứng dụng các đề tài, nhiệm vụ KH&CN
423/QĐ-ĐHH 04-03-2020 Quyết định Quy định tiêu chuẩn đề tài khoa học và công nghệ cấp Khoa trực thuộc Đại học Huế
57/QĐ-ĐHH 15-01-2020 Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc và Cơ quan Đại học Huế
1936/TB-ĐHH 31-12-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị Nhóm Nghiên cứu mạnh và sửa đổi quy định thưởng bài báo của Quỹ Khuyến khích tài năng Đại học Huế
147CTPH/UBND-ĐHH 11-11-2019 Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Đại học Huế về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2020 - 2025