Tìm thấy 63 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
39/NQ-HĐĐH 26-05-2022 39/NQ-HĐĐH : Nghị quyết quyết định chức vụ Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với PGs.TS Lê Anh Phương
36/NQ-HĐĐH 20-05-2022 36/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
28/NQ-HĐĐH 04-04-2022 28/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm Khảo thí - Đại học Huế
26/NQ-HĐĐH 31-03-2022 26/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Khảo thí - Đại học Huế
20/NQ-HĐĐH 25-03-2022 20/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc ban hành Quy trình, thủ tục thay thế thành viên Hội đồng trường
21/NQ-HĐĐH 25-03-2022 21/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Nguyễn Vũ Quốc Huy
19/NQ-HĐĐH 23-03-2022 19/NQ-HĐĐH : Nghị quyết phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế
14/NQ-HĐĐH 07-02-2022 14/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận công nhận ông Võ Thanh Tùng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.
15/NQ-HĐĐH 07-02-2022 15/NQ-HĐĐH : Nghị quyết công nhận ông Trần Thanh Đức giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
16/NQ-HĐĐH 07-02-2022 16/NQ-HĐĐH : Nghị quyết công nhận bà Phạm Thị Hồng Nhung giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
10/NQ-HĐĐH 14-01-2022 10/NQ-HĐĐH : Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Trần Thanh Đức
08/NQ-HĐĐH 12-01-2022 08/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đại học Huế
05/NQ-ĐHH 10-01-2022 05/NQ-ĐHH : Nghị quyết phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
02/NQ-HĐĐH 07-01-2022 02/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trong phạm vi nhiệm kỳ Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Trần Văn Hòa
03/NQ-HĐĐH 07-01-2022 03/NQ-HĐĐH : Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: bà Phạm Thị Hồng Nhung
04/NQ-ĐHH 07-01-2022 04/NQ-ĐHH : Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Võ Thanh Tùng
01/NQ-HĐĐH 06-01-2022 01/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Đoàn Đức Lương
105/NQ-ĐHH 31-12-2021 105/NQ-ĐHH : Nghị quyết về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Lê Anh Phương
87/NQ-HĐĐH 08-12-2021 87/NQ-HĐĐH : Nghị quyết Ban hành Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ và công nhận Hiệu trưởng trường đại học thành viên
80/NQ-HĐĐH 01-12-2021 80/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc điều chỉnh Điều 3 Nghị quyết số 71/NQ-HĐĐH ngày 25/10/2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sáp nhập Viện Tài Nguyên và Môi trường vào Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế
75/NQ-HĐĐH 05-11-2021 75/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045
71/NQ-HĐĐH 25-10-2021 71/NQ-HĐĐH: Nghị quyết về việc sáp nhập Viện Tài nguyên và Môi trường vào Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế
70/NQ-HĐĐH 25-10-2021 70/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc sáp nhập Tạp chí Khoa học Đại học Huế vào Nhà xuất bản Đại học Huế
69/NQ-HĐĐH 25-10-2021 69/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc ban hành Chương trình công tác của Hội đồng Đại học Huế năm 2022
68/NQ-HĐĐH 22-10-2021 68/NQ-HĐĐH : Nghị quyết Về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Trương Quý Tùng
68/NQ-HĐĐH 22-10-2021 68/NQ-HĐĐH : Nghị quyết Về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Trương Quý Tùng
50/NQ-HĐĐH 09-08-2021 50/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc đổi tên Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế thành Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế
45/NQ-HĐĐH 06-08-2021 45/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
46/NQ-HĐĐH 06-08-2021 46/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Quy chế tài chính Đại học Huế
40/NQ-HĐĐH 05-08-2021 40/NQ-HĐĐH : Nghị quyết v/v Công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Liêu Linh Chuyên