Tìm thấy 32 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
04/NQ-ĐHH 19-01-2021 Nghị quyết v/v công nhận Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
91/NQ-HĐĐH 31-12-2020 Nghị quyết V/v thông qua Quy định công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý tại Đại học Huế
90/NQ-HĐĐH 31-12-2020 Nghị quyết v/v thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường Du lịch - Đại học Huế
77/NQ-HĐĐH 01-12-2020 Nghị quyết v/v công nhận Chủ tịch Hội đồng trường và giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường các trường đại học thành viên, nhiệm kỳ 2020-2025
71/NQ-HĐĐH 04-11-2020 Nghị quyết v/v thông qua Đề án thành lập Trường Du lịch thuộc Đại học Huế
22/NQ-ĐHH 01-08-2020 Nghị quyết v/v thông qua phương án Quy hoạch tổng thể và thiết kế Cổng Đại học Huế tại Trường Bia
19/NQ-HĐĐH 31-07-2020 Nghị quyết về việc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
83/NQ-CP 27-05-2020 Nnghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
03/NQ-HĐĐH 14-02-2020 Nghị quyết v/v thông qua Đề án nâng cấp Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - Đại học Huế
01/NQ-HĐĐH 14-01-2020 Nghị quyết v/v thông qua Đề án hợp nhất Ban Đào tạo, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Ban Công tác học sinh sinh viên thành Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế
55/NQ-HĐĐH 31-12-2019 Nghị quyết v/v thông qua Đề án hợp nhất Ban Kế hoạch Tài chính và Ban Cơ sở vật chất thành Ban Kế hoạch Tài chính và Cơ sở vật chất Đại học Huế
53/NQ-HĐĐH 12-12-2019 Nghị quyết thông qua Đề án hợp nhất Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Học Liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin thành Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế
54-NQ/TW 10-12-2019 Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
52/NQ-ĐHH 28-11-2019 Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế lần thứ XI, năm học 2019 - 2020
46/NQ-HĐĐH 11-10-2019 Nghị quyết thông qua Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế
47/NQ-HĐĐH 11-10-2019 Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
13/NQ-HĐĐH 03-06-2019 Nghị quyết v/v thông qua Đề án hợp nhất Ban Khoa học Công nghê - Môi trường và Ban Hợp tác Quốc tế thành Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế
03/NQ-HĐĐH 15-02-2019 Nghị quyết về phương án kế hoạch tài chính của Đại học Huế năm 2019
02/NQ-HĐĐH 31-01-2019 Nghị quyết v/v thành lập Khoa Quốc tế trực thuộc Đại học Huế
33/NQ-HĐĐH 14-08-2018 Nghị quyết về xây dựng dự toán ngân sách 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước, cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy hoạt động, phát triển nhân lực chất lượng cao của Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021.
13/NQ-HĐĐBCLGD 11-05-2018 Nghị quyết V/v thẩm định kết quả đánh giá nội bộ chất lượng giáo dục Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế
12/NQ-HĐĐBCLGD 11-05-2018 V/v thẩm định kết quả đánh giá nội bộ chất lượng giáo dục Trường Đại học Luật, Đại học Huế
05/NQ-HĐĐH 12-03-2018 V/v phương án tổ chức nhân sự, kế hoạch tài chính và cơ sở vật chất của Đại học Huế năm 2018
06/NQ-HĐĐH 12-03-2018 V/v thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đại học Huế
02/NQ-HĐĐH-ĐHH 27-02-2018 Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Bùi Văn Lợi).
NQ: 69-NQ/BCSĐ 27-02-2017 Nghị quyết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về
NQ: 1675/NQ-HĐĐH-ĐHH 21-12-2016 Nghị quyết về đề nghị bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
NQ: 41/NQ-HĐĐBCLGD 23-11-2016 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá nội bộ chất lượng giáo dục Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế.
NQ: 37/NQ-HĐĐBCLGD 17-10-2016 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá nội bộ chất lượng giáo dục Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
NQ: 03/NQ-HĐĐH-ĐHH 09-03-2016 Nghị quyết về phương án kế hoạch tài chính của Đại học Huế năm 2016.