Tìm thấy 46 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
79/QĐ-ĐHH 25-01-2021 Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Đại học Huế
2135/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quy phê duyệt danh mục các tiêu chuẩn thiết kế áp dụng cho Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc và Nhà thư viện các trường thuộc Đại học Huế
22/NQ-ĐHH 01-08-2020 Nghị quyết v/v thông qua phương án Quy hoạch tổng thể và thiết kế Cổng Đại học Huế tại Trường Bia
813/QĐ-ĐHH 11-06-2020 Quyết định v/v bàn giao quyền sử dụng khu đất tại Khu quy hoạch Đại học Huế ở Trường Bia cho Trường Đại học Luật, Đại học Huế
1169/QĐ-BGDĐT 14-05-2020 Quyết định ban hành Tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
4557/QĐ-BGDĐT 26-11-2019 Quyết định v/v ủy quyền cho 8 đơn vị tham gia Chương trình ETEP phê duyệt Dự án, Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án để thực hiện Đề án nâng cấp, sửa chữa và đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin
1090/QĐ-ĐHH 20-08-2018 Quyết định V/v bàn giao quyền sử dụng tài sản: khu đất tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang cho Viện Công nghệ sinh học
315/QĐ-ĐHH 29-03-2018 V/v điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh tại Trường Đại học Y Dược và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế sử dụng vốn ODA Italia
QĐ: 1465/QĐ-BGDĐT 26-04-2017 Quyết định về việc phân cấp thanh lý tài sản đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
QĐ: 5773/QĐ-BGDĐT 07-12-2016 Quyết định danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.
QĐ: 333/QĐ-ĐHH 28-03-2016 Quyết định về việc cử cán bộ tham gia Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc và nhà thư viện các trường thuộc Đại học Huế.
QĐ: 334/QĐ-ĐHH 28-03-2016 Quyết định về việc cử cán bộ tham gia Quản lý dự án Giai đoạn II xây dựng Đại học Huế.
TB: 11/TB-UBND 19-01-2016 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết xây dựng Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế.
QĐ: 209/QĐ-BGDĐT 19-01-2016 Quyết định về việc phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất của Đại học Huế.
TB: 30/TB-ĐHH 11-01-2016 Thông báo về việc bố trí phòng làm việc Văn phòng Đảng ủy, Ban Thanh tra, Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Giáo dục quốc tế Đại học Huế.
TB: 10/TB-ĐHH 05-01-2016 Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà hiệu bộ Trường Đại học Kinh tế.
CV: 719/ĐHH-CSVC 11-08-2015 Về việc: Tiếp nhận hồ sơ phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
CV: 305/ĐHH-CSVC 10-04-2015 Về việc: Tiếp nhận hồ sơ phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu.
QĐ: 212/QĐ-ĐHH 02-03-2015 Quyết định: Về việc thành lập Bên mời thầu mua xe chuyên dùng 16 chỗ.
QĐ: 210/QĐ-ĐHH 02-03-2015 Quyết định: Về việc thành lập Bên mời thầu gói thầu thuộc dự toán mua hóa chất và vật tư tiêu hao phục vụ thí nghiệm tại Trường Đại học khoa học - Đại học Huế.
QĐ: 2264/QĐ-ĐHH 31-12-2014 Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng và Tổ thư ký kiểm kê tài sản định kỳ của Đại học Huế thời điểm 0giờ00 ngày 01/01/2015.
QĐ: 1409/QĐ-ĐHH 16-07-2014 Quyết định: Về việc thành lập Bên mời thầu gói thầu thuộc Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm Động vật học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.
QĐ: 2330/QĐ-ĐHH 18-12-2013 Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng và Tổ thư ký kiểm kê tài sản định kỳ của Cơ quan Đại học Huế thời điểm 0 giờ 00 ngày 01/01/2014.
QĐ: 791/QĐ-ĐHH 15-05-2013 Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng đấu thầu gói thầu thuộc dự án tăng cương năng lực nghiên cứu khoa học về chế biến và kiểm định chất lượng thực phẩm - Trường Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Huế năm 2013.
QĐ: 348/QĐ-ĐHH 14-03-2013 Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng đấu thầu thuộc dự án: Đầu tư trang thiết bị phục vụ đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 của Đại học Huế năm 2012.
QĐ: 349/QĐ-ĐHH 14-03-2013 Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng đấu thầu các gói thầu thuộc dự án: Đầu tư trang thiết bị đào tạo năm 2012 của Đại học Huế.
QĐ 2391/QĐ-ĐHH 20-11-2012 Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản và tổ thư ký giúp việc Hội đồng thanh lý tài sản năm 2012 của Cơ quan Đại học Huế.
QĐ: 1330/QĐ-ĐHH 17-07-2012 Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng đấu thầu dự án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại Đại học Huế năm 2011".
QĐ 1331/QĐ-ĐHH 17-07-2012 Quyết định: về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, Tổ chuyên gia xét thầu và tổ thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu "Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, thực hành và ứng dụng công nghệ thông tin" thuộc dự án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại Đại học Huế năm 2011.
QĐ 1090/QĐ-ĐHH 12-06-2012 Quyết định: Về việc thành lập Ban phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ năm 2012, 2013 của Cơ quan Đại học Huế.