Tìm thấy 188 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1080/QĐ-ĐHH 25-07-2022 1080/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Phạm Thế Kiên, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1081/QĐ-ĐHH 25-07-2022 1081/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Lịch, Phó Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1082/QĐ-ĐHH 25-07-2022 1082/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Bà Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1083/QĐ-ĐHH 25-07-2022 1083/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Gắng, Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1084/QĐ-ĐHH 25-07-2022 1084/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
316/QĐ-ĐHH 18-03-2022 316/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Phạm Thế Kiên, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
08/NQ-HĐĐH 12-01-2022 08/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đại học Huế
2141/QĐ-ĐHH 31-12-2021 2141/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, ký các văn bản hành chính và chứng từ tài chính của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
2144/QĐ-ĐHH 31-12-2021 2144/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
2142/QĐ-ĐHH 31-12-2021 2142/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
2085/QĐ-ĐHH 28-12-2021 2085/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 Cơ quan Đại học Huế
1753/QĐ-ĐHH 10-11-2021 1753/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế
75/NQ-HĐĐH 05-11-2021 75/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045
1412/HD-ĐHH 09-09-2021 1412/HD-ĐHH : Hướng dẫn quy trình về ký số và phát hành văn bản điện tử Đại học Huế
1096/QĐ-ĐHH 30-07-2021 Quyết định về việc ủy quyền cho ông Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
958/QĐ-ĐHH 08-07-2021 Quyết định Ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống lây nhiễm COVID-19 tại Đại học Huế
686/QĐ-ĐHH 27-05-2021 Quyết định v/v ủy quyền cho Quyền Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
4966/BGDĐT-CNTT 31-10-2019 4966/BGDĐT-CNTT : V/v triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin đối với các cơ sở giáo dục đại học, các trường CĐ sư phạm và TC sư phạm
388/QĐ-BGDĐT 20-02-2019 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống Quản lý hành chính điện tử của Bộ giáo dục và Đào tạo
08/QĐ-ĐHH 04-01-2019 Quyết định v/v phê duyệt Bộ nhận diện thương hiệu Đại học Huế
1752/QĐ-ĐHH 28-12-2018 Quyết định v/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế từ 01/01/2019-30/6/2019
1753/QĐ-ĐHH 28-12-2018 Quyết định v/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế từ 01/01/2019-30/6/2019
1397/QĐ-ĐHH 26-10-2018 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích tài năng.
275/TB-UBND 10-10-2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đại học Huế
24/2018/TT-BGDĐT 28-09-2018 Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
1337/QĐ-ĐHH 31-08-2018 V/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1138/QĐ-ĐHH 31-08-2018 V/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
3296/QĐ-BGDĐT 30-08-2018 Quyết định Phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025"
33/NQ-HĐĐH 14-08-2018 Nghị quyết về xây dựng dự toán ngân sách 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước, cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy hoạt động, phát triển nhân lực chất lượng cao của Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021.
886/QĐ-ĐHH 29-06-2018 V/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế