Tìm thấy 225 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
09/2024/TT-BGDĐT 03-06-2024 09/2024/TT-BGDĐT : Thông tư Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
931/QĐ-UBND 04-04-2024 931/QĐ-UBND : QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế
264/QĐ-ĐHH 19-03-2024 264/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Ông Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
265/QĐ-ĐHH 19-03-2024 265/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Ông Phạm Thế Kiên, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
266/QĐ-ĐHH 19-03-2024 266/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Ông Lê Quang Dũng, Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
267/QĐ-ĐHH 19-03-2024 267/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
268/QĐ-ĐHH 19-03-2024 268/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Bà Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
616/QĐ-BGDĐT 22-02-2024 616/QĐ-BGDĐT : Quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
466/QĐ-BGDĐT (216/SY-UBND) 31-01-2024 466/QĐ-BGDĐT (216/SY-UBND) : Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ 2019-2023
106/QĐ-ĐHH 30-01-2024 106/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Danh mục hồ sơ Đại học Huế năm 2024
1715/QĐ-ĐHH 15-11-2023 1715/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Lê Quang Dũng, Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1426/QĐ-ĐHH 06-10-2023 1426/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội - Đại học Huế
34/NQ-HĐĐH 16-08-2023 34/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc ban hành Quy định về chuyển đổi vị trí công tác trong Đại học Huế
2231/QĐ-BGDĐT 03-08-2023 2231/QĐ-BGDĐT : Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, lĩnh vực giáo dục đại học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/NQ-HĐĐH 11-07-2023 04/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc ban hành Chương trình công tác của Hội đồng Đại học Huế năm 2023
1844/QĐ-BGDĐT 26-06-2023 1844/QĐ-BGDĐT : Quyết định v/v phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1299/QĐ-UBND 06-06-2023 1299/QĐ-UBND : Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo 138)
1536/QĐ-BGDĐT 31-05-2023 1536/QĐ-BGDĐT : Quyết định v/v phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/QĐ-HTT 29-03-2023 04/QĐ-HTT : Quyết định v/v kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế, nhiệm kỳ 2019 - 2024: Ông Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế, giữ chức Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế.
131/QĐ-ĐHH 14-02-2023 131/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và nội quy sử dụng điện tại số 03, 04 Lê Lợi và số 32 Lê Hồng Phong - Đại học Huế
123/QĐ-ĐHH 10-02-2023 123/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định ký ban hành các văn bản hành chính tại Đại học Huế
83/QĐ-ĐHH 31-01-2023 83/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Phạm Thế Kiên, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
84/QĐ-ĐHH 31-01-2023 84/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Gắng, Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
85/QĐ-ĐHH 31-01-2023 85/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
86/QĐ-ĐHH 31-01-2023 86/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Bà Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
87/QĐ-ĐHH 31-01-2023 87/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
10/2022/TT-BNV 19-12-2022 10/2022/TT-BNV : Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu
1936/QĐ-ĐHH 06-12-2022 1936/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1782/QĐ-ĐHH 21-11-2022 1782/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đại học Huế
2787/QĐ-UBND 17-11-2022 2787/QĐ-UBND : Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thừa Thiên Huế)