Tìm thấy 170 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
388/QĐ-BGDĐT 20-02-2019 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống Quản lý hành chính điện tử của Bộ giáo dục và Đào tạo
08/QĐ-ĐHH 04-01-2019 Quyết định v/v phê duyệt Bộ nhận diện thương hiệu Đại học Huế
1753/QĐ-ĐHH 28-12-2018 Quyết định v/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế từ 01/01/2019-30/6/2019
1752/QĐ-ĐHH 28-12-2018 Quyết định v/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế từ 01/01/2019-30/6/2019
1397/QĐ-ĐHH 26-10-2018 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích tài năng.
275/TB-UBND 10-10-2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đại học Huế
24/2018/TT-BGDĐT 28-09-2018 Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
1138/QĐ-ĐHH 31-08-2018 V/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1337/QĐ-ĐHH 31-08-2018 V/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
3296/QĐ-BGDĐT 30-08-2018 Quyết định Phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025"
33/NQ-HĐĐH 14-08-2018 Nghị quyết về xây dựng dự toán ngân sách 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước, cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy hoạt động, phát triển nhân lực chất lượng cao của Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021.
887/QĐ-ĐHH 29-06-2018 V/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
886/QĐ-ĐHH 29-06-2018 V/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
817/QĐ-ĐHH 22-06-2018 Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đại học Huế và Công đoàn Đại học Huế
2276/QĐ-BGDĐT 22-06-2018 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.
763/QĐ-ĐHH 08-06-2018 V/v ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế
523/QĐ-TTg 14-05-2018 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế
389/QĐ-ĐHH 09-04-2018 Ban hành Quy trình thực hiện công tác của Văn phòng và các ban chức năng Đại học Huế
250/QĐ-ĐHH 15-03-2018 V/v thành lập Ban biên tâp tạp chí khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội Nhân văn
05/NQ-HĐĐH 12-03-2018 V/v phương án tổ chức nhân sự, kế hoạch tài chính và cơ sở vật chất của Đại học Huế năm 2018
06/NQ-HĐĐH 12-03-2018 V/v thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đại học Huế
07/QĐ-HĐĐH 12-03-2018 V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đại học Huế
38/TB-VPCP 24-01-2018 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Huế
82/QĐ-ĐHH 22-01-2018 V/v ban hành Danh mục hồ sơ Đại học Huế năm 2018
1499/QĐ-ĐHH 29-12-2017 Ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030
1548/QĐ-ĐHH 29-12-2017 V/v ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế kiểm tra điều kiện để đặt trạm đào tạo từ xa
1516/QĐ-ĐHH 29-12-2017 V/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục thể chất trực thuộc Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1515/QĐ-ĐHH 29-12-2017 V/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
101/2017/QĐ-UBND 15-12-2017 Quyết định Ban hành Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
101/2017/QĐ-UBND 15-12-2017 Quyết định Ban hành Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế