Tìm thấy 2317 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
968/QĐ-ĐHH 28-06-2022 968/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán giảng dạy nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026
952/QĐ-ĐHH 27-06-2022 952/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
1789/QĐ-BGDĐT 22-06-2022 1789/QĐ-BGDĐT : Quyết định v/v công nhận Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với PGS.TS Lê Anh Phương
753/ĐHH-ĐTCTSV 30-05-2022 753/ĐHH-ĐTCTSV : V/v cho phép Trường Đại học Nông Lâm đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chăn nuôi bằng tiếng Anh tại Lào
39/NQ-HĐĐH 26-05-2022 39/NQ-HĐĐH : Nghị quyết quyết định chức vụ Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với PGs.TS Lê Anh Phương
803/QĐ-ĐHH 25-05-2022 803/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và lĩnh vực y tế cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
794/QĐ-ĐHH 24-05-2022 794/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về việc triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sỹ cho đội ngũ của Đại học Huế theo Quy t định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 củ Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng c o năng lực đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030
36/NQ-HĐĐH 20-05-2022 36/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
713/QĐ-ĐHH 17-05-2022 713/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định việc biên soạn, thẩm định, xuất bản và sử dụng giáo trình giáo dục đại học tại Đại học Huế
719/QĐ-ĐHH 17-05-2022 719/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế
709/QĐ-ĐHH 16-05-2022 709/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích của Dự án đầu tư xây dựng Viện Công nghệ sinh học Đại học Huế giai đoạn 2020-2025
662/QĐ-ĐHH 06-05-2022 662/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc sửa đổi khoản 1 Điều 14 Quyết định số 2121/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế
581/QĐ-ĐHH 27-04-2022 581/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ tại Đại học Huê
28/NQ-HĐĐH 04-04-2022 28/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm Khảo thí - Đại học Huế
26/NQ-HĐĐH 31-03-2022 26/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Khảo thí - Đại học Huế
21/NQ-HĐĐH 25-03-2022 21/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Nguyễn Vũ Quốc Huy
20/NQ-HĐĐH 25-03-2022 20/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc ban hành Quy trình, thủ tục thay thế thành viên Hội đồng trường
19/NQ-HĐĐH 23-03-2022 19/NQ-HĐĐH : Nghị quyết phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế
316/QĐ-ĐHH 18-03-2022 316/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Phạm Thế Kiên, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
267/QĐ-ĐHH 07-03-2022 267/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Hướng dẫn tổ chức đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo tại Đại học Huế
269/QĐ-ĐHH 07-03-2022 269/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản Đại học Huế
239/QĐ-ĐHH 03-03-2022 239/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường
223/QĐ-ĐHH 01-03-2022 223/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc mở ngành đào tạo Lâm nghiệp (ngành đào tạo thí điểm, mã số đề xuất: 7620210) hệ chính quy trình độ đại học của Trường Đại học Nông Lâm
224/QĐ-ĐHH 01-03-2022 224/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm mở ngành đào tạo Sinh thái nông nghiệp (ngành đào tạo thí điểm, mã số đề xuất: 8620120) trình độ thạc sĩ
210/QĐ-ĐHH 28-02-2022 210/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông số
02/2022/TT-BGDĐT 18-02-2022 02/2022/TT-BGDĐT : Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
03/2022/TT-BGDĐT 18-02-2022 03/2022/TT-BGDĐT : Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
157/QĐ-ĐHH 16-02-2022 157/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Huế
15/NQ-HĐĐH 07-02-2022 15/NQ-HĐĐH : Nghị quyết công nhận ông Trần Thanh Đức giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
14/NQ-HĐĐH 07-02-2022 14/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận công nhận ông Võ Thanh Tùng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.