Tìm thấy 2019 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
751/QĐ-ĐHH 29-05-2020 Quyết định ban hành Quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi thực hiện chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học của Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế
1320/QĐ-BGDĐT 25-05-2020 Quyết định v/v phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng phụ trách chỉ đạo các chương trình, dự án, nhiệm vụ đầu t
11/2020/TT-BGDĐT 19-05-2020 Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
1169/QĐ-BGDĐT 14-05-2020 Quyết định ban hành Tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
10/2020/TT-BGDĐT 14-05-2020 Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
626/QĐ-ĐHH 06-05-2020 Quyết định v/v thành lập các bộ môn thuộc Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
618/QĐ-ĐHH 04-05-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
605/QĐ-ĐHH 28-04-2020 Quyết định ban hành bổ sung danh mục ngành đúng, phù hợp; ngành gần; ngành khác và các môn học bổ túc kiến thức trong các kỳ thi tuyển sinh cao học
540/ĐHH-ĐTCTSV 23-04-2020 V/v hướng dẫn tạm thời bảo vệ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến
591/QĐ-ĐHH 23-04-2020 Quyết định v/v Ban hành bổ sung danh mục ngành đúng, phù hợp; ngành gần và những môn học bổ túc kiến thức trong các kỳ tuyển sinh nghiên cứu sinh
586/QĐ-ĐHH 21-04-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Huế
576/QĐ-ĐHH 16-04-2020 Quyết định v/v phân công ông Trương Quý Tùng - Phó Giám đốc Đại học Huế kiêm nhiệm chức vụ Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế kể từ ngày 20/4/2020
554/QĐ-ĐHH 09-04-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
555/QĐ-ĐHH 09-04-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
554/QĐ-ĐHH 09-04-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
545/QĐ-ĐHH 08-04-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
539/QĐ-ĐHH 08-04-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Phó Giám đốc Trương Quý Tùng được ký đóng dấu Đại học Huế đối với các văn bản hành chính và chứng từ tài chính của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
525/QĐ-ĐHH 31-03-2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-ĐHH ngày 21/10/2015 của Giám đốc Đại học Huế
519/QĐ-ĐHH 30-03-2020 Quyết định v/v thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế
522/QĐ-ĐHH 30-03-2020 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, các Ban chức năng và Tạp chí Khoa học Đại học Huế
856/QĐ-BGDĐT 26-03-2020 Quyết định danh sách thành viên Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực
509/QĐ-ĐHH 25-03-2020 Quyết định phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Luật, Đại học Huế
508/QĐ-ĐHH 25-03-2020 Quyết định v/v ban hành Danh mục hồ sơ Đại học Huế năm 2020
492/QĐ-ĐHH 24-03-2020 Quyết định v/v thành lập các đơn vị thuộc Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế
109/TB-UBND 24-03-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đại học Huế về kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
86/KH-UBND 23-03-2020 Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng năm 2030
477/QĐ-ĐHH 20-03-2020 Quyết định v/v bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Đại học Huế
07/2020/TT-BGDĐT 20-03-2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ , được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
06/2020/TT-BGDĐT 19-03-2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
474/QĐ-ĐHH 18-03-2020 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021