Tìm thấy 2157 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
73/QĐ-ĐHH 22-01-2021 Quyết định v/v quy định tạm thời về chức danh Giám đốc chương trình đào tạo tại Đại học Huế
74/QĐ-ĐHH 22-01-2021 Quyết định v/v ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường Du lịch- Đại học Huế
04/NQ-ĐHH 19-01-2021 Nghị quyết v/v công nhận Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
07/QĐ-HĐĐH 19-01-2021 Quyết định v/v Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
06/QĐ-HĐĐH 19-01-2021 Quyết định ban hành Quy định công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý tại Đại học Huế
335/QĐ-BGDĐT 15-01-2021 Quyết định Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
03/QĐ-HĐĐH 03-01-2021 Quyết định v/v giao Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Lê Văn Chi
91/NQ-HĐĐH 31-12-2020 Nghị quyết V/v thông qua Quy định công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý tại Đại học Huế
90/NQ-HĐĐH 31-12-2020 Nghị quyết v/v thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường Du lịch - Đại học Huế
2121/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế
69/2020/QĐ-UBND 31-12-2020 Quyết định bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
2131/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Ông Trương Quý Tùng, Phó giám đốc Đại học Huế, ký các văn bản hành chính và chứng từ tài chính của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
2130/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định ủy quyền cho Quyền Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
2134/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đại học Huế
2135/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quy phê duyệt danh mục các tiêu chuẩn thiết kế áp dụng cho Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc và Nhà thư viện các trường thuộc Đại học Huế
89/QĐ-HĐĐH 29-12-2020 Quyết định v/v giao Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Dương Tuấn Quang
2072/QĐ-ĐHH 25-12-2020 Quyết định ban hành chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2021-2025
2069/QĐ-ĐHH 25-12-2020 Quyết định v/v Bổ sung quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc ĐHH ban hành theo QĐ số 1336/QĐ-ĐHH ngày 18/10/2016 của GĐ ĐHH
85/QĐ-HĐĐH 17-12-2020 Quyết định v/v giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Bùi Quang Vũ
1967/QĐ-ĐHH 16-12-2020 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ và công tác pháp chế của Đại học Huế
2117/QĐ-TTg 16-12-2020 Quyết định Ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
63/2020/QĐ-UBND 14-12-2020 Quyết định Ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn
84/QĐ-HĐĐH 11-12-2020 Quyết định v/v giao quyền Chủ tịch hội đồng trường Trường Đại học Nghệ thuật nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phan Lê Chung
83/QĐ-HĐĐH 11-12-2020 Quyết định v/v giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Liêu Linh Chuyên
1883/QĐ-ĐHH 08-12-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban điều phối các hoạt động Pháp ngữ tại Đại học Huế
81/QĐ-HĐĐH 07-12-2020 Quyết định v/v công nhận Chủ tịch hội đồng trường Trường Đại học Luật, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Hồng Sơn
80/QĐ-HĐĐH 07-12-2020 Quyết định v/v vông nhận Chủ tịch hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phan Khoa Cương
79/QĐ-HĐĐH 07-12-2020 Quyết định v/v công nhận Chủ tịch hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Đăng Hòa
1870/QĐ-ĐHH 04-12-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Quyền Hiệu trưởng Trường Du lịch- Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
77/NQ-HĐĐH 01-12-2020 Nghị quyết v/v công nhận Chủ tịch Hội đồng trường và giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường các trường đại học thành viên, nhiệm kỳ 2020-2025