Tìm thấy 2272 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
10/NQ-HĐĐH 14-01-2022 10/NQ-HĐĐH : Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Trần Thanh Đức
08/NQ-HĐĐH 12-01-2022 08/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đại học Huế
05/NQ-ĐHH 10-01-2022 05/NQ-ĐHH : Nghị quyết phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
02/NQ-HĐĐH 07-01-2022 02/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trong phạm vi nhiệm kỳ Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Trần Văn Hòa
03/NQ-HĐĐH 07-01-2022 03/NQ-HĐĐH : Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: bà Phạm Thị Hồng Nhung
04/NQ-ĐHH 07-01-2022 04/NQ-ĐHH : Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Võ Thanh Tùng
01/NQ-HĐĐH 06-01-2022 01/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Đoàn Đức Lương
105/NQ-ĐHH 31-12-2021 105/NQ-ĐHH : Nghị quyết về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Lê Anh Phương
2144/QĐ-ĐHH 31-12-2021 2144/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
2141/QĐ-ĐHH 31-12-2021 2141/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, ký các văn bản hành chính và chứng từ tài chính của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
2142/QĐ-ĐHH 31-12-2021 2142/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
2085/QĐ-ĐHH 28-12-2021 2085/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 Cơ quan Đại học Huế
2079/QĐ-ĐHH 27-12-2021 2079/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1919/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế
2046/QĐ-ĐHH 22-12-2021 2046/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2021 - 2026
2000/QĐ-ĐHH 16-12-2021 2000/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn
1923/QĐ-ĐHH 08-12-2021 1923/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Đại học Huế
1925/QĐ-ĐHH 08-12-2021 1925/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức trong Đại học Huế
1924/QĐ-ĐHH 08-12-2021 1924/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong Đại học Huế
87/NQ-HĐĐH 08-12-2021 87/NQ-HĐĐH : Nghị quyết Ban hành Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ và công nhận Hiệu trưởng trường đại học thành viên
1884/QĐ-ĐHH 06-12-2021 1884/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Quy định về xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động Đại học Huế
80/NQ-HĐĐH 01-12-2021 80/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc điều chỉnh Điều 3 Nghị quyết số 71/NQ-HĐĐH ngày 25/10/2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sáp nhập Viện Tài Nguyên và Môi trường vào Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế
1858/QĐ-ĐHH 29-11-2021 1858/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo dự bị tiến sĩ tại Đại học Huế
1817/QĐ-ĐHH 25-11-2021 1817/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Quy định quy trình xét tuyển trong các kỳ thi tuyển sinh cao học tại Đại học Huế
1799/QĐ-ĐHH 24-11-2021 1799/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc thành lập Ban Điều hành và các Tiểu ban thực hiện Dự án “Phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để quản lý rủi ro lũ lụt nhằm phát triển đô thị theo hướng thích ứng và bền vững ở miền Trung Việt Nam” (FloodAdaptVN)
4378/QĐ-BGDĐT 19-11-2021 4378/QĐ-BGDĐT : Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển công chức, viên chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2055/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1753/QĐ-ĐHH 10-11-2021 1753/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế
1716/QĐ-ĐHH 05-11-2021 1716/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc thành lập Hội đồng quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế và Tổ giúp việc
75/NQ-HĐĐH 05-11-2021 75/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045
1600/QĐ-ĐHH 26-10-2021 1600/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập Bản tin Đại học Huế
1635/QĐ-ĐHH 26-10-2021 1635/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc kiện toàn Ban Điều hành hoạt động hợp tác với Trường Đại học Duy Tân