Tìm thấy 2479 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
931/QĐ-UBND 04-04-2024 931/QĐ-UBND : QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế
300/QĐ-ĐHH 27-03-2024 300/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định soạn thảo và ban hành văn bản quản lý của Đại học Huế
264/QĐ-ĐHH 19-03-2024 264/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Ông Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
266/QĐ-ĐHH 19-03-2024 266/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Ông Lê Quang Dũng, Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
267/QĐ-ĐHH 19-03-2024 267/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
268/QĐ-ĐHH 19-03-2024 268/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Bà Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
265/QĐ-ĐHH 19-03-2024 265/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Ông Phạm Thế Kiên, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
03/2024/TT-BGDĐT 18-03-2024 03/2024/TT-BGDĐT : Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
814/QĐ-BGDĐ 14-03-2024 814/QĐ-BGDĐ : Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030” năm 2024, 2025
02/2024/TT-BGDĐT 06-03-2024 02/2024/TT-BGDĐT : Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
709/QĐ-BGDĐT 04-03-2024 709/QĐ-BGDĐT : Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
615/QĐ-BGDĐT 23-02-2024 615/QĐ-BGDĐT : Quyết định ban hành Quy trình thực hiện chương trình, dự án đầu tư tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
176/QĐ-ĐHH 23-02-2024 176/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý và Ban Điều hành dự án “Phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ ngành chính sách và pháp luật môi trường (CCP_LAW)”
175/QĐ-ĐHH 23-02-2024 175/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý và Ban Điều hành dự án “Hợp tác phát triển chương trình đào tạo và nghiên cứu giữa Đại học Huế và các cơ sở giáo dục đại học Ireland (VIBE 2)” do Đại sứ quán Ireland tài trợ
159/QĐ-ĐHH 22-02-2024 159/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều hành Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế
616/QĐ-BGDĐT 22-02-2024 616/QĐ-BGDĐT : Quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
01/2024/TT-BGDĐT 05-02-2024 01/2024/TT-BGDĐT : Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
466/QĐ-BGDĐT (216/SY-UBND) 31-01-2024 466/QĐ-BGDĐT (216/SY-UBND) : Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ 2019-2023
102/QĐ-ĐHH 30-01-2024 102/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế
106/QĐ-ĐHH 30-01-2024 106/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Danh mục hồ sơ Đại học Huế năm 2024
290/QĐ-BGDĐT 15-01-2024 290/QĐ-BGDĐT : Quyết định v/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4668/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
38/QĐ-ĐHH 12-01-2024 38/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
11/QĐ-ĐHH 05-01-2024 11/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
12/QĐ-ĐHH 05-01-2024 12/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
2195/QĐ-ĐHH 31-12-2023 2195/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Cơ quan Đại học Huế và Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế
4622/QĐ-BGDĐT 29-12-2023 4622/QĐ-BGDĐT : Quyết định ban hành định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
29/2023/TT-BGDĐT 29-12-2023 29/2023/TT-BGDĐT : Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục
30/2023/TT-BGDĐT 29-12-2023 30/2023/TT-BGDĐT : Thông tư quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học
2110/QĐ-ĐHH 28-12-2023 2110/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Tổ giúp việc Hội đồng
2111/QĐ-ĐHH 28-12-2023 2111/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Ban điều hành Dự án Quản lý dữ liệu bảo đảm chất lượng giáo dục của Mạng lưới AUN – QA và Tổ giúp việc