Tìm thấy 2329 văn bản - Hiển thị 19 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
396/QĐ-ĐHH-ĐT 09-10-2006 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm hệ chính quy, cử tuyển và hợp đồng khóa 2002-2006 (Kỳ 2).
398/QĐ-ĐHH-SĐH 09-10-2006 Quyết định của Giám đốc Đại học Huế về việc tiếp nhận học viên cao học Trần Thị Huyền Sương.
394/QĐ-ĐHH-QLDA 04-10-2006 Quyết định về việc thành lập Hội đòng đấu thầu thiết bị thuộc Dự án tăng cường trang thiết bị nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học - Đại học Huế
386/QĐ-ĐHH-QLKH 30-09-2006 Quyết định về việc thành lập các Hội đồng khoa học đánh giá thuyết minh đề tài KHCN cấp bộ năm 2006.
375/QĐ-ĐHH-SĐH 28-09-2006 Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn Tiến sĩ cấp Nhà nước.
378/QĐ-ĐHH-SĐH 28-09-2006 Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ ở Bộ môn.
QĐ: 4889/QĐ-BGDĐT 06-09-2006 Quyết định về bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Toàn giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2006 - 2011.
388/QĐ-ĐHH-ĐT 02-09-2006 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm loại hình chuyên tu, đào tạo tại các địa phương, khóa 2004-2006.
QĐ: 2155/QĐ-BGD&ĐT 03-05-2006 Quyết định về việc thành lập Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị.
QĐ 460/QĐ-BGD&ĐT 25-01-2006 Quyết định: Về việc phê duyệt Đề án phát triển tổng thể Đại học Huế trọng điểm đến năm 2015".
3360/QĐ-BGDĐT-TCCB 21-06-2005 3360/QĐ-BGDĐT-TCCB:Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cho Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng
QĐ: 232/QĐ-ĐHH-TCNS 18-03-2005 Quyết định thành lập Khoa Giáo dục thể chất trực thuộc Đại học Huế.
HD-2005 05-01-2005 Văn bản pháp quy về xét chức danh GS, PGS
QĐ: 126/2004/QĐ-TTg 13-07-2004 Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Huế.
QĐ: 126/2002/QĐ-TTg 27-09-2002 Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Huế.
QĐ: 3152/QĐ-BGD&ĐT-TCCB 12-07-2002 Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2002 - 2006 (PGS.TSKH Nguyễn Viến Thọ)
QĐ: 2958/QĐ-BGD&ĐT-TCCB 01-09-1998 Quyết định về việc thu nhận và bổ nhiệm cán bộ (Bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Viễn Thọ giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 1998 - 2002).
QĐ: 1016/GD và ĐT 21-04-1994 Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 1994 - 1998 (PGS.TS Nguyễn Thế Hữu - bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Huế).
ND: 30/CP 04-04-1994 Nghị định của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế.