Tìm thấy 781 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
QĐ: 776/QĐ-UBND 14-04-2009 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng -an ninh Đại học Huế.
555/QĐ-ĐHH-TCNS 09-04-2009 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng và các Ban chức năng Đại học Huế.
QD 35/QĐ-ĐHH-TCNS 22-01-2009 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế.
QĐ 876/QĐ-ĐHH-TCNS 10-10-2008 Quyết định: Về việc điều chỉnh, bổ sung các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế, NK 2006 - 2011.
867 QD_DHH_TCNS 07-10-2008 Quyết định Điều chỉnh, bổ sung các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế (nhiệm kỳ 2006 - 2011)
877 QD_DHH_TCNS 07-10-2008 Quyết định về việc: Điều chỉnh, bổ sung các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế (nhiệm kỳ 2006 - 2011)
801/QĐ-ĐHH-TCNS 22-09-2008 Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Đại học Huế năm 2008
826/QĐ-ĐHH-TCNS 22-09-2008 Về việc thành lập Ban chỉ đạo và Thường trực chỉ đạo bồi dưỡng Quốc phòng - An ninh Đại học Huế
6395/BGDÐT-TCCB 18-07-2008 Công văn về việc dự thi nâng ngạnh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính năm 2008
10b/2008/NQ-HÐND 11-07-2008 Nghị Quyết về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viêc chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
51/2008/TT-BTC 16-06-2008 Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước
3203/QĐ-BGDĐT 09-06-2008 Quyết định về việc bổ nhiệm Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Y-Dược thuộc Đại học Huế
TT 03/2008/TT-BNV 03-06-2008 Thông tư: Hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.
607/QÐ-TTg 23-05-2008 Quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
QĐ: 573/QĐ-ĐHH-TCNS 02-05-2008 Quyết định: Về việc ban hành Quy định tạm thời về một số chính sách xây dựng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ giảng dạy Đại học trong tình hình mới.
QĐ: 020/QĐ-ĐHH-TCNS 14-01-2008 Quyết định về việc thành lập Khoa Du lịch Đại học Huế.
QĐ 038/QĐ-ĐHH-VP 16-07-2007 Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc ký ban hành các văn bản quản lý, văn bản hành chính ở Đại học Huế.
QD 083/QĐ-ĐHH 16-07-2007 Quy định tạm thời ký ban hành các văn bản quản lý, văn bản hành chính ở Đại học Huế.
607/QĐ-ĐHH-TCNS 21-05-2007 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế, Nhiệm kỳ 2006 - 2011
QĐ: 588/QĐ-ĐHH-TCNS 15-05-2007 Quyết định về việc thành lập các trung tâm trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ (Trung tâm Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trung tâm Thông tin - Thư viện).
104/QĐ-ĐHH-TCNS 12-02-2007 Quyết đinh về việc Thành lập hội đồng xét duyệt danh mục thiết bị, dự toán chi tiết và lưa chọn nhà thầu thực hiện Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng và nâng cao năng lực nghiên cứu Công nghệ sinh học
QĐ: 4889/QĐ-BGDĐT 06-09-2006 Quyết định về bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Toàn giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2006 - 2011.
QĐ: 2155/QĐ-BGD&ĐT 03-05-2006 Quyết định về việc thành lập Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị.
QĐ 460/QĐ-BGD&ĐT 25-01-2006 Quyết định: Về việc phê duyệt Đề án phát triển tổng thể Đại học Huế trọng điểm đến năm 2015".
3360/QĐ-BGDĐT-TCCB 21-06-2005 3360/QĐ-BGDĐT-TCCB:Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cho Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng
QĐ: 232/QĐ-ĐHH-TCNS 18-03-2005 Quyết định thành lập Khoa Giáo dục thể chất trực thuộc Đại học Huế.
QĐ: 126/2004/QĐ-TTg 13-07-2004 Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Huế.
QĐ: 126/2002/QĐ-TTg 27-09-2002 Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Huế.
QĐ: 3152/QĐ-BGD&ĐT-TCCB 12-07-2002 Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2002 - 2006 (PGS.TSKH Nguyễn Viến Thọ)
QĐ: 2958/QĐ-BGD&ĐT-TCCB 01-09-1998 Quyết định về việc thu nhận và bổ nhiệm cán bộ (Bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Viễn Thọ giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 1998 - 2002).